Newyddion

Annog y Torïaid a Llafur i gydnabod effaith Brexit ar y cyflenwad bwyd

Mae Ben Lake AS, llefarydd Plaid Cymru ar amaethyddiaeth, wedi annog Llywodraeth y DU a’r wrthblaid i gydnabod effaith ‘digamsyniol’ Brexit ar gyflenwad bwyd y DU.

Tra bo Rishi Sunak yn ceisio perswadio’i feinciau cefn i gefnogi’r cytundeb ar Ogledd Iwerddon, dywedodd Mr Lake bod effaith Brexit yn cael ei deimlo’n fawr gan gwsmeriaid “yn y byd go iawn”.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Canlyniadau dinistriol’ os na fydd Llywodraeth y DU yn gohirio’r codiad sylweddol ym mhris tanwydd

Gallai 68% o gartrefi fod mewn tlodi tanwydd o fis Ebrill os na fydd y Canghellor yn oedi’r codiad arfaethedig. 

Mae Ben Lake AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi ysgrifennu at y Canghellor, Jeremy Hunt AS, yn ei rybuddio am y “canlyniadau dinistriol i deuluoedd ar draws Cymru” os na fydd y codiad sylweddol arfaethedig i gostau ynni cartref yn cael ei ohirio. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Aelodau etholedig Ceredigion yn ymateb i Adolygiad Rhwydwaith Ffyrdd y Llywodraeth

Mae cyhoeddiad yr Adolygiad Ffyrdd gan Lee Waters AS ddoe yn y Senedd yn cynnig agwedd newydd tuag at fuddsoddi mewn ffyrdd yng Ngheredigion. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Plannu coeden flodau yng Ngardd Gymunedol Aberporth i 'gysylltu mwy o bobl â byd natur'

Ar ddydd Gwener 10 Chwefror, fel rhan o ymgyrch #GwleddYGwanwyn #BlossomWatch yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, plannwyd coeden a hynny er mwyn ymrwymo i ddarparu cyfleoedd i bobl gysylltu â natur, prydferthwch a hanes, ble bynnag y maen nhw yng Nghymru.

Fel rhan o’r ymgyrch, mae’r elusen gadwraeth yn gweithio gydag Aelodau Seneddol ac Aelodau Senedd ar draws Cymru yn plannu coed blodau mewn lleoliadau o’u dewis o fewn eu hetholaeth neu ranbarth – gan helpu i ddatblygu mannau blodeuog sy'n parchu lleoliad lleol, ysbryd lle a dod â phobl a natur at ei gilydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwasanaethau bws gwledig o dan fygythiad

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i warchod y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau sy’n gymhorthdal pwysig ar gyfer nifer o wasanaethau bws gwledig Ceredigion. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgyrchwyr yn diolch i AS Lleol Ceredigion Ben Lake, am gefnogi Ynni Cymunedol yn San Steffan

Heddiw diolchodd y grŵp ymgyrchu, Power for People, i Ben Lake, AS lleol Ceredigion, am gefnogi cyfraith newydd arfaethedig gyda'r nod o helpu cynlluniau ynni cymunedol, sydd heb weld braidd dim twf yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Mae ynni cymunedol – ynni adnewyddadwy sy'n cael ei gynhyrchu gan brosiectau dan berchnogaeth a rheolaeth y gymuned - yn cyfrif am lai na 0.5% o gapasiti gynhyrchu trydan y DU i gyd. Yn ôl y Pwyllgor Archwilio Amgylcheddol Seneddol, gallai'r sector dyfu 12-20 gwaith erbyn 2030 gyda chefnogaeth y Llywodraeth, gan bweru 2.2 miliwn o gartrefi ac arbed 2.5 miliwn tunnell o allyriadau CO2 yn flynyddol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn ymuno â Scope mewn llythyr trawsbleidiol at y Canghellor

Mae Ben Lake AS ynghyd â'r elusen cydraddoldeb anabledd Scope a 40 o ASau Trawsbleidiol ac Arglwyddi wedi ysgrifennu at y Canghellor heddiw yn galw am fwy o gymorth gyda chostau byw.

Mae'r llythyr, sydd wedi derbyn cefnogaeth gan gynrychiolwyr o'r holl brif bleidiau ar draws y Senedd, yn galw ar Lywodraeth San Steffan i gyflwyno tariff cymdeithasol a dwyn ymlaen daliadau costau byw’r gaeaf hwn. Mae ASau a’r Arglwyddi wedi ymuno gyda'i gilydd i anfon neges glir i'r Canghellor, mae angen mwy o gymorth wrth y Llywodraeth ar bobl anabl yng Ngheredigion.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cynrychiolwyr lleol yn ymateb i ostyngiad mewn gwasanaethau bysus gwledig

Mae Elin Jones AS a Ben Lake AS wedi mynegi eu pryderon am y gostyngiadau yng ngwasanaethau bysiau gwledig ledled Ceredigion a gyhoeddwyd yn ddiweddar ac wedi galw ar Lywodraeth Cymru, yr awdurdod lleol a gweithredwyr bysiau masnachol i gydweithio i ddod o hyd ffyrdd i gynnal gwasanaethau bws yn y cyfnod hwn o gyllidebau llai.

Darllenwch fwy
Rhannu

Oedi i’r gefnogaeth ynni i’r rhai sydd ddim ar y grid yn 'hollol afresymol' – Plaid Cymru

Does dim lle i oedi pellach cyn gwneud taliadau sydd wedi’u haddo ers Medi 2022, meddai Ben Lake AS

Mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys ac AS Ceredigion, Ben Lake, wedi dweud heddiw (dydd Iau 26 Ionawr) ei bod yn "hollol afresymol" bod aelwydydd gwledig yn dal i aros am gymorth biliau ynni a addawyd ers Medi 2022.

Yn ôl ystadegau Llywodraeth y DU, Ceredigion yw'r awdurdod lleol sydd fwyaf dibynnol ar danwyddau amgen, fel olew gwresogi ac LPG, ar dir mawr Prydain - sef 74 y cant.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffyniant Bro: Cymru yn ddibynnol ar nawdd ‘ad-hoc’ yn ‘sarhaus’ – Ben Lake AS

Mae Cymru wedi colli £1.1bn mewn cymhariaeth â nawdd yr UE a gwariant y pen llywodraeth leol wedi gostwng 9.4% dros ddegawd – Plaid Cymru.

Mae llefarydd Plaid Cymru y Trysorlys, Ben Lake AS wedi beirniadu methodoleg Llywdraeth y DU ar ddyranu nawdd drwy gynllun Y Gronfa Ffyniant Bro, gan ei ddisgrifio yn “fympwyol ac ad-hoc”.

Mae Ceredigion, etholaeth Mr Lake, ymysg 11 awdurdod lleol Cymreig sydd heb dderbyn nawdd fel rhan o gyhoeddiad heddiw, er bod ardaloedd cyfoethocach fel Richmond yn Swydd Efrog, etholaeth Rishi Sunak, wedi derbyn nawdd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd