Newyddion

Arddangosfa yn San Steffan yn dweud stori’r ffoaduriaid sydd wedi derbyn lloches yng Nghymru

Mae arddangosfa a noddwyd gan Ben Lake yn dangos hanesion ffoaduriaid yng Nghymru wedi agor yn San Steffan yr wythnos ddiwethaf.

Mae ‘Refugees from National Socialsim in Wales:  learning from the past for the future’ wedi ei chreu gan Dr Andrew Hammel a Dr Morris Brodie o Ganolfan Astudio Symudedd Pobl Prifysgol Aberystwyth, ynghyd a ffoaduriaid a’r rhai sy’n cynorthwyo’r ffoaduriaid i ailgartrefu yng Nghymru.

Mae’r arddangosfa yn olrhain hanes ffoaduriaid yng Nghymru o’r 1930au hyd heddiw.  Mae’n rhoi hanes y rhai wnaeth ddianc o Sosialaeth Genedlaethol yng Nghanol Ewrop i chwilio lloches, gan gyffelybu gyda ffoaduriaid presennol.  Mae’r arddangosfa yn cynnwys gwaith celf, gwrthrychau, ffotograffau a llenyddiaeth gan ffoaduriaid a’r rhai sydd wedi gweithio gyda nhw ar hyd y degawdau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn cefnogi’r Alzheimer’s Society yn ystod Dementia Action Week

Fel rhan o Dementia Action Week (15-21 Mai) bu Ben Lake AS mewn derbyniad seneddol a defnwyd gan yr Alzheimer’s Soceity lle dysgodd nad yw GIG Cymru, yn wahanol i Loegr, yn cyhoeddi cyfradd diagnosis dementia.

Mae Ben Lake AS wedi cynnig ei gefnogaeth i ymgyrch Dementia Action Week yr elusen am bwysigrwydd diagnosis dementia. Mae’r arwyddiad “It’s not called getting old, it’s called getting ill” yn annog pobl sy’n poeni am eu cof neu gof anwyliaid, i gael cefnogaeth i gael diagnosis drwy ddefnyddio’r ‘rhestr symptomau’. Mae hwn ar gael ar yr hwb gwefan neu ar www.alzheimers.org.uk/memoryloss.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn cefnogi Mesur Ynni Cymunedol yn San Steffan

Mae Ben Lake, AS Ceredigion wedi cymryd rhan yn Ail Ddarlleniad Mesur Ynni Cymunedol y Senedd yn ddiweddar, a siaradodd o blaid rheolau newydd er mwyn galluogi cynhyrchu ynni glân yn y gymuned.

Mae yna obeithion mawr am y buddion uniongyrchol y gallai ynni cymunedol eu cynnig, gan gynnwys swyddi medrus newydd, biliau ynni is a mwy o arian ar gyfer prosiectau lleol.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Ceredigion ‘yn rhyfeddu’ at ymgyrchwyr lleol Ceredigion

Ar ddydd Sadwrn 29ain Ebrill ymgasglodd merched a anwyd yn y 1950au o bob rhan o Geredigion i gyfarfod cyffredinol lleol ymgyrch WASPI (Gwragedd yn Erbyn Anghyfiawnder Pensiwn) ers y clo.    Roeddynt yn awyddus i glywed newyddion am eu cais am iawndal yn sgil y diffyg rhybudd a dderbyniwyd na fyddent yn derbyn eu pensiwn am 6 blynedd yn hwyrach na’r disgwyl.

Siaradodd Ben Lake AS a Pamela Judge, Cyd Cydlynydd Ymgyrch WASPI Ceredigion ac aelod o Bwyllgor Llywio Cenedlaethol WASPI yn ystod y cyfarfod.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Mae’n bryd i’r hynod cyfoethog dalu eu siâr’

Mae angen ailfeddwl y system dreth yn dilyn anghydraddoleb yn ystod yr argyfwng costau byw – Ben Lake AS

Mae Plaid Cymru wedi cynnig gwelliad i’r Bil Cyllid sy’n galw ar i enillion ar fuddsoddiadau gael eu trethu yn unol â incwm.

Byddai'r gwelliant yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth y DU gyflwyno cynigion i Gomisiwn Diwygio Trethi, mewn ymgynghoriad â'r llywodraethau datganoledig, archwilio ffyrdd tecach o godi trethi yn y DU. Dywedodd llefarydd y blaid ar y Trysorlys, Ben Lake AS, bod "yr hynod gyfoethog yn dilyn rheolau gwahanol i'r gweddill ohonom" o dan y system bresennol, gyda'r enillion a wnaed o fuddsoddiadau "wedi'u trethu ar raddfa is o'i gymharu ag incwm sy'n deillio o waith caled".

Darllenwch fwy
Rhannu

Y Canghellor yn dewis y 'status-quo' yng Nghyllideb y Gwanwyn

Bylchau arwyddocaol ar gysylltedd digidol, trafnidiaeth, ynni ac Ymchwil a Datblygu.

Mewn ymateb i Gyllideb y Gwanwyn, dywedodd Be Lake, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys:

“Bydd yr estyniad i’r Gwarant Pris Ynni hyd at fis Gorffennaf yn atal unrhyw gynnydd ychwanegol i filiau ynni ym mis Ebrill, ond mae’n siomedig bod y Canghellor wedi methu ymestyn Y Cynllun Cymorth Biliau Ynni na’r Taliad Ynni Amgen yn y Gyllideb heddiw. Trwy ddewis y status quo, mae’r Canghellor wedi colli cyfle i gynnig y gefnogaeth sydd ei angen ar gartrefi sydd ddim ar y grid, a theuluoedd sydd eisoes yn ei chael hi’n anodd gyda chostau byw uwch.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn annog etholwyr i gysylltu gyda’u cyflenwr trydan os nad ydynt wedi derbyn y Taliad Tanwydd Amgen

Mae'r porth Taliad Tanwydd Amgen wedi agor yr wythnos hon ar gyfer derbyn ceisiadau wrth berchnogion eiddo sydd ddim ar y prif grid nwy os nad ydynt wedi derbyn eu taliad o £200 yn awtomatig.

Mae pob eiddo sydd ddim ar y prif grid nwy ac sy’n defnyddio ffynonellau erial i gynhesu eu heiddo yn gymwys i dderbyn y Taliad Tanwydd Amgen.

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones yn galw ar y Bwrdd Iechyd i agor Canolfan Diagnosis Cyflym ym Mronglais

Tra ei bod yn cydnabod fod y Bwrdd Iechyd wedi agor Canolfan Diagnosis Cyflym yn Llanelli, mae Elin Jones yn galw ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda i agor canolfan ym Mronglais, er mwyn sicrhau fod gwasanaethau diagnosis brys o fewn gwell cyrraedd i drigolion Ceredigion a chanolbarth Cymru. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Dydd Gŵyl Dewi i’w gofio yn y Senedd

Mewn lansiad digwyddiad, roedd ffoaduriaid sy’n byw yng Ngheredigion yn rhan ganolog o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn y Senedd. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu ar ardaloedd digysylltiad

Mae tua 10,000 o adeiladau yng Nghymru yn dal heb gyswllt band eang boddhaol ac mae 10% o ddaear màs y wlad heb wasanaeth 4G o’i gymharu â 8% ar draws y DU cyfan ac mae’r ardaloedd digysylltiad ar eu huchaf yn siroedd gwledig Ceredigion a Phowys.

Tynnodd Ben Lake AS sylw at y materion yma yn ystod Cwestiynau Cymreig yr wythnos hon, gan alw at Lywodraeth y DU i flaenoriaethu ardaloedd yng Ngheredigion sydd heb cyswllt band eang boddhaol a gwasanaeth ffôn gwael pan fyddant yn symud i gam nesa’r Project Gigabit – cymunedau fel Lledrod, Pennant, Talgarreg, Cribyn, Abermeurig, Sarnau a Choed-y-bryn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd