Newyddion

Ben Lake AS yn cyhuddo Llywodraeth y DU o atal gweithredu ar yr hinsawdd wrth i brosiect gwynt fethu derbyn cefnogaeth

Diffyg cynllunio gan Lywodraeth y DU yn effeithio ar brosiect fferm wynt Sir Benfro

Rhybuddiodd Ben Lake AS, llefarydd Plaid Cymru ar yr amgylchedd yn San Steffan heddiw (dydd Gwener 8 Medi) bod Llywodraeth Geidwadol y DU “yn atal ein hymdrechion hinsawdd” ar ôl methu sicrhau “cyfle amhrisiadwy allai hybu economi de-orllewin Cymru.”

Darllenwch fwy
Rhannu

Ynni rhatach a glanach? Rhoi grym yn nwylo ein cymunedau yw’r ateb yn ôl Ben Lake AS

 

Mae Ben Lake wedi galw am fwy o hawliau i gynlluniau ynni cymunedol werthu’r pŵer y maent yn ei gynhyrchu yn uniongyrchol i gwsmeriaid lleol.  

Mae trydan yn cael ei gynhyrchu o ffynonellau ynni adnewyddol megis gwynt a solar ar draws Cymru. Mae mudiadau amrywiol a gwirfoddolwyr yn rhedeg cynlluniau ynni cymunedol ond ar hyn o bryd, mae’n amhosib prynu’r trydan hwnnw’n uniongyrchol, hyd yn oed pan gaiff ei gynhyrchu’n lleol. Mae’n rhaid i’r ynni hwnnw gael ei brynu trwy gwmnïau cyfleustodau sydd â chysylltiad â’r Grid Cenedlaethol. Mae Ben Lake yn galw am fwy o hawliau i gynlluniau o’r fath i gyflenwi defnyddwyr lleol â thrydan y mae modd iddynt brynu’n uniongyrchol o’u hardal.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn galw am adolygiad brys ar Lwfans Taliadau Milltiredd

Mae AS Ceredigion wedi gosod cynnig seneddol yn galw ar Lywodraeth y DU i gynnal adolygiad brys ar y Lwfans Taliadau Milltiredd ac i ddileu'r cap sy’n gweld gyrwyr yn derbyn cyfradd is os ydynt yn gyrru mwy na 10,000 o filltiroedd mewn blwyddyn dreth.

Mae cyfraddau milltiredd cymeradwy yn cael ei gosod gan CThEF, ond ar hyn o bryd does dim cyfrifiad penodol yn cael ei defnyddio er mwyn gosod y cyfraddau yma.  Mae Llywodraeth y DU wedi dweud bod y cyfraddau yn benderfyniad polisi sy’n cael ei wneud ar ôl ystyried pethau fel cost moduro, y gost i’r pwrs cyhoeddus o newid y cyfraddau a’r sefyllfa gyllidol gyflawn.

Darllenwch fwy
Rhannu

Lein Aberystwyth - Amwythig – ‘ddim gwell na lorri gwartheg’

AS Ceredigion yn cwestiynu pennaeth Trafnidiaeth Cymru ar wasanaethau rheilffordd canolbarth Cymru

Mae Ben Lake, AS Plaid Cymru Ceredigion, wedi disgrifio’r gwasanaeth rhwng Aberystwyth a’r Amwythig yn “ddim gwell na lorri gwartheg”, yn ystod sesiwn gwestiynu gyda Phrif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru, James Price.

Yn ystod sesiwn o’r Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan, holodd Ben Lake os oedd James Price yn hyderus y byddai’r cynllun i gael gwasanaeth bob awr rhwng Aberystwyth a’r Amwythig erbyn Mawrth 2024 yn mynd i gael ei wireddu.

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones AS yn cefnogi digwyddiad Achubwch ein Meddygfeydd

Roedd yn bleser gan Elin Jones AS fynychu digwyddiad i drafod dyfodol meddygfeydd teulu yng Ngheredigion gyda Chymdeithas Feddygol Prydain (British Medical Association) yn y Senedd yn ddiweddar.

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones yn croesawu Sioe Frenhinol Ceredigion i’r Senedd

 

Yn lansiad Sioe Frenhinol Cymru yn y Senedd yn ddiweddar, roedd yn bleser gan Elin Jones AS i groesawu cynrychiolwyr Pwyllgor Ceredigion 2024 i’r digwyddiad.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru ‘wrth ei fodd’ i ymuno â chorff craffu gwariant dylanwadol San Steffan

Heddiw (dydd Llun 3 Gorffennaf) bydd AS Plaid Cymru dros Geredigion, Ben Lake, yn mynychu ei sesiwn gyntaf fel aelod llawn o’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PAC) yw’r pwyllgor hynaf o ASau meinciau cefn yn Nhŷ’r Cyffredin ar hyn o bryd ac sy’n cael ei ystyried fel y pwyllgor mwyaf dylanwadol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn ymuno â’r alwad am fwy o gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yn ystod Wythnos Gofalwyr 2023

Mae Ben Lake AS wedi atgyfnerthu ei gefnogaeth i ofalwyr di-dâl yn ystod dadl seneddol yn San Steffan heddiw gan alw am well cefnogaeth ariannol ac ymarferol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Broadway Partners yn galw’r gweinyddwyr yn peryglu prosiectau band eang yng Ngogledd Ceredigion

Mae’r darparwr amgen, Broadway Partners, wedi galw’r gweinyddwyr.  Mae’r cwmni wedi bod yn anelu i gyflwyno eu rhwydwaith gallu-gigadid Ffibr i’r Safle ar draws gogledd Ceredigion ar ôl ymgysylltu â’r cymunedau lleol am dros 2 flynedd.

O dan Gynllun Taleb Gigadid Llywodraeth y DU, roedd Broadway Partners yn anelu i gysylltu tua 11,500 o safleoedd ar draws Ceredigion a Phowys i’r rhwydwaith ffibr newydd.  Roedd Broadway Partners wedi bod yn gweithio gyda chymunedau yng Ngheredigion yn cynnwys Wardiau Ceulan a Maesmawr ynghyd a Melindwr, ond hyd yn hyn does yr un eiddo wedi’u cysylltu.

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhowch lais i Gymru mewn cytundebau masnach yn y dyfodol’ – Plaid Cymru

Mae Ben Lake AS, llefarydd amaeth Plaid Cymru yn San Steffan wedi codi pryderon heddiw (dydd Mercher, Mai 31) am effaith negyddol cytundebau masnach y DU-Awstralia a DU-Seland Newydd ar economi Cymru.

Gyda’r cytundebau yn dod i rym ganol nos, mae Mr Lake wedi annog Llywodraeth y DU i gynnwys y gwledydd datganoledig mewn cytundebau masnach yn y dyfodol “oherwydd methiant amlwg i hyrwyddo buddiannau economi Cymru” gan weinidogion y DU.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd