Newyddion

Diwrnod pwysig i'n gwasanaeth iechyd

Ar ddydd Iau, 24 Mawrth, ymwelodd y Gweinidog Iechyd a Cheredigion er mwyn lansio dwy brosiect bwysig.

Yn y bore, ym Mhrifysgol Aberystwyth, lansiwyd y Ganolfan Ragoriaeth ym Meddyginidaeth Wledig, a fydd yn helpu grwp cydweithredol y canolbarth i adeiladu perthynas gyda chyrff proffesiynol ac ymchwilwyr arbenigol wrth gynllunio dyfodol ein NHS. Yn y prynhawn, aeth y Gweinidog i Dregaron i lansio prosiect Cylch Caron, fydd yn dod a sawl gwasanaeth ynghyd - ysbyty, gofal cynradd, llety a nifer o gyfleusterau eraill o fewn un adeilad modern.

Lansiad Cylch Caron

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgyrch yn gorfodi ailystyried safonau iaith

Ymunodd AC Plaid Cymru Ceredigion Elin Jones â myfyrwyr o Aberystwyth a phrifysgolion eraill i orchfygu'r rhan o 'safonau iaith' arfaethedig Llywodraeth Cymru ar y defnydd o'r Gymraeg mewn cyrff cyhoeddus.

Cafodd y safonau fel ag y maent yn berthnasol i brifysgolion eu beirniadu'n helaeth gan undebau myfyrwyr ac ymgyrchwyr iaith. Yr ofn oedd y gallent wanhau’r hawliau y mae myfyrwyr yn eu mwynhau ar hyn o bryd yn Aberystwyth ac mewn mannau eraill i fyw mewn neuaddau Cymraeg dynodedig. Roedd hefyd pryderon fod y safonau yn methu sôn am y ddarpariaeth o wersi Cymraeg ar gyfer dysgwyr, neu gymorth TG yn yr iaith.

Myfyrwyr gyda'r ymgyrch safonau iaith

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffigurau ar ddementia'n dangos yr angen i weithredu

Mae Elin Jones wedi rhoi ei chefnogaeth i ymgyrch Chymdeithas Alzheimers dros fargen deg i bobl gyda dementia, wrth i ffigurau ddatgelu fod tua 1,217 o bobl yng Ngheredigion yn dioddef o'r cyflwr. Mae'r AC wedi cwrdd gyda chynrychiolwyr o'r Gymdeithas Alzheimers i drafod eu hymgyrch '45000 rheswm' dros strategaeth ddementia gynhwysfawr i Gymru.

Mae gan Blaid Cymru gynlluniau pendant i gael gwared ar daliadau gofal cymdeithasol i bobl sydd a dementia.

Ymgyrch dementia

Darllenwch fwy
Rhannu

'Clwb Ni' yn dod i'r Senedd

Mae prosiect arloesol 'Clwb Ni' wedi ymweld â'r Cynulliad Cenedlaethol. Meddai Elin Jones "Roeddwn yn hynod falch o groesawu'r prosiect hwn, lle mae plant a'r henoed gyda'i gilydd i rannu profiadau, i'r Senedd". Mae prosiect 'Clwb Ni' yn bartneriaeth rhwng Tai Ceredigion ac Ysgol Plascrug.

Clwb Ni yn ymweld a Bae Caerdydd

 

 

Rhannu

Elin yn codi'r ymgyrch yn erbyn cau Swyddfa Bost Aberystwyth gyda'r Prif Weinidog

Mae Elin Jones wedi trafod yr ymgyrch yn erbyn symud Swyddfa Bost Aberystwyth o'i leoliad presennol ar y Stryd Fawr yn sesiynau cwestiynau'r Prif Weinidog yn y cynulliad yr wythnos hon. Cliciwch isod i weld beth oedd ei ymateb:

https://www.youtube.com/watch?v=YqYHzgXab0c

 

Rhannu

Elin Jones yn amlygu ffigurau newydd ar ganslo triniaethau NHS

Mae cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru wedi datgelu y cafodd 174,996 o driniaethau eu canslo mewn ysbytai yng Nghymru yn ystod 2013-14, 2014-15, a chwe mis cynta 2015-16. Mae hyn yn gyfartaledd o 1,346 triniaeth yn cael eu canslo bob wythnos.

Mae'r broblem yn pwysleisio'r angen am fesurau i gynyddu'r nifer o nyrsys a meddygon sy'n cael eu recriwtio, fel y rhai a gyhoeddwyd gan Elin Jones.

Ysbyty Bronglais

Darllenwch fwy
Rhannu

Pryder am Swyddfa Ddidoli Tregaron

Mae Elin Jones wedi galw am drafodaethau ynglŷn â dyfodol swyddfa ddidoli y Post Brenhinol yn Nhregaron.

Mae’r Swyddfa Bost yn y dref i fod i symud o’i leoliad presennol i’r siop Spar, sydd ar y sgwâr. Fodd bynnag, mae cangen y Swyddfa Bost presennol hefyd yn gartref i swyddfa ddidoli ac yn fan codi parseli, ac nid oes unrhyw wybodaeth wedi dod i law ynghylch sut y bydd hyn yn cael ei effeithio gan y newid.

Darllenwch fwy
Rhannu

Rhaid Sicrhau Trenau Drwodd ar Linell y Cambrian

Mae AC Plaid Cymru dros Geredigion wedi rhybuddio bod angen i fasnachfraint rheilffyrdd Cymru barhau i weithredu gwasanaethau trawsffiniol yn y dyfodol.

Gorsaf Aberystwyth

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin yn galw am welliannau i' r gwasanaeth ambiwlans

Mae Elin Jones yn ymgyrchu dros welliannau i wasanaeth ambiwlans Ceredigion, sydd ar hyn o bryd ymhlith yr isaf o ran amseroedd ymateb. Yn ol yr AC lleol, mae angen cyflwyno system sy'n atal ambiwlansys lleol rhag cael eu llusgo'n ormodol o'n hardal i ddelio a galwadau mewn llefydd eraill.

 Ambiwlans ger Ysbyty Bronglais

Darllenwch fwy
Rhannu

Pryder yn Aberteifi wrth i swyddfa'r Tivyside gau

Mae pryder yn Aberteifi yn sgil cyhoeddiad gan Grwp Newsquest fod swyddfa papur newydd y TivySide yn y dre yn cau ar 19 Chwefror. Bydd y papur yn cael ei ysgrifennu o swyddfa’r grwp yn Hwlffordd.

Tivyside

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd