Gwasanaethau bws gwledig o dan fygythiad

Mae gwleidyddion Plaid Cymru wedi annog Llywodraeth Cymru i warchod y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau sy’n gymhorthdal pwysig ar gyfer nifer o wasanaethau bws gwledig Ceredigion. 

Mae’r alwad yn dod yn dilyn gohebiaeth gan nifer o gwmnïau bysus sydd wedi mynegi pryderon dros fwriad Llywodraeth Cymru i ddod a’r Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau i ben, a fydd os caiff ddigwydd, yn gadael miloedd o bobl heb gyswllt i wasanaethau hanfodol.   

Cyflwynwyd y Cynllun Brys gan Lywodraeth Cymru yn ystod pandemig Cofid-19 yn fis Mawrth 2020. Gan i’r cyhoedd gael eu cynghori i beidio â theithio, daeth incwm cwmnïau bysus i ben. Ers cyflwyno’r cynllun, mae wedi parhau i’w  drydedd flwyddyn, sy’n gorffen ar y 31 o Fawrth 2023.

Dim ond yn ddiweddar mae’r gyfradd o deithwyr yng Nghymru sy’n talu llawn gost eu taith wedi dychwelyd i 65%, sef y lefelau cyn cofid, a dim ond 55% o’r rheini sy’n teithio yn rhatach sydd wedi dychwelyd. Mae cyllid y Cynllun Brys felly wedi bod yn rhan annatod o allu awdurdodau lleol a chwmnïau bysus i gynnal gwasanaethau yn ein cymunedau gwledig. 

Yn siarad ar ôl i’r mater gael ei godi gan Blaid Cymru yn y Senedd, dywedodd Elin Jones AS: “Mae’r sector fysus yng Ngheredigion, fel yn nifer o rannau eraill Cymru, yn parhau i ddioddef  effeithiau’r pandemig. Nid yw cyllid y Cyngor Sir sydd eisoes o dan bwysau mawr yn galluogi iddynt ddarparu’r gefnogaeth ariannol sydd angen ar y cwmnïau bysus, fel gallant gynnal eu gwasanaethau.

Mae angen i’r Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau barhau ar gyfer y blynyddoedd nesaf, gan hebddo fydd dyfodol go llwm i’n gwasanaethau a’n cwmnïau bysiau yma. Gyda’r dewis cyfyngedig o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ar gael i ni yma yng Ngheredigion, mae sicrhau’r gwasanaethau bws cywir yn orchmynnol i’n trigolion, cymunedau a’n gweithlu. Heb ein gwasanaethau bws gwledig, fydd nifer o’n trigolion ddim yn gallu myned gwasanaethau sylfaenol a fydd nifer yn methu teithio i’w gwaith.”  


Dangos 1 ymateb

  • Branwen Davies
    published this page in Newyddion 2023-02-09 14:58:42 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.