Newyddion

Plaid Cymru – rhaid i’r Gyllideb leihau’r rhaniad cyfoeth er mwyn buddsoddi mewn gwasanaethau

Gallai diwygio Treth ar Enillion Cyfalaf greu hyd at £15.2 biliwn yn flynyddol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Darllenwch fwy
Rhannu

Buddsoddiad digidol yn hanfodol i gynnal cymunedau gwledig ffyniannus – Ben Lake AS Ceredigion

Poblogaeth Ceredigion wedi gostwng 5.8% rhwng 2011 a 2021

Mae Ben Lake AS wedi galw am weithredu ar frys i fynd i’r afael â newidiadau demograffeg er lles hirdymor bywiogrwydd cymunedau gwledig Cymreig. Wrth siarad mewn dadl seneddol ar y 29ain o Chwefror, tanlinellodd Mr Lake y rheidrwydd i fuddsoddi mewn cysylltedd digidol fel cam hanfodol er mwyn adeiladu economïau gwledig cynaliadwy.

Darllenwch fwy
Rhannu

Gaza: Safbwynt Llywodraeth y DU ar werthiant arfau yn ‘holl ragrithiol’ – Plaid Cymru

Plaid Cymru yn ailadrodd yr alwad am waharddiad dros dro ar allforio arfau i Israel

Disgrifiodd Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan heddiw (dydd Mawrth 27 Chwefror) bod safbwynt Llywodraeth y DU ar werthiant arfau i Israel yn “holl ragrithiol”.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyhoeddi cyllid ar gyfer trafnidiaeth cymunedol

Yr wythnos yma, tra’n gosod y cyllid ar gyfer y flwyddyn nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo arian tuag at ddatblygu syniad trafnidiaeth cymunedol yng nghorllewin Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ffermwyr Ceredigion yn iawn i boeni am ddyfodol y sector

Mae ffermwyr Ceredigion, fel rhai ledled Cymru, yn iawn i boeni am ddyfodol y sector.  Roedd eu protest yn Aberystwyth yn ddidwyll, yn gadarn ond bonheddig a'r niferoedd yn adlewyrchu cryfder teimlad ffermwyr oherwydd yr heriau sy'n wynebu’r byd amaeth yng Nghymru. Mae llawer o’r heriau’n deillio’n uniongyrchol o benderfyniadau gan Lywodraeth San Steffan a Llywodraeth Cymru. 

Boed yn Gynllun Ffermio Cynaliadwy, costau mewnbwn fferm gynyddol, effeithiau tanseilio Brexit a chytundebau masnach newydd, rheoliadau NVZ, methiant i fynd i’r afael â’r diciâu mewn gwartheg - maent i gyd yn brifo’r diwydiant. Ond pan fyddant i gyd yn dod at ei gilydd mae'r effaith gronnus gymaint yn waeth. 

Darllenwch fwy
Rhannu

‘Rhaid i bobl Palestina gael amddiffyniad llawn gan wledydd sy’n parchu rheolaeth y gyfraith’ - Plaid Cymru

Mae Liz Saville Roberts AS, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, wedi galw heddiw (dydd Llun 19 Chwefror) ar holl ASau Cymru i bleidleisio o blaid cynnig sy’n galw am gadoediad ar unwaith yn Gaza ac Israel. 

 

Darllenwch fwy
Rhannu

Gwleidyddion Cymreig yn ymweld â safle ynni dŵr Statkraft Rheidol yn ystod blwyddyn y dathlu.

Croesawodd Statkraft wleidyddion o’r Senedd a’r Tŷ Cyffredin i safle ynni dŵr Rheidol, sy’n dathlu 60 mlynedd ers agoriad swyddogiol y safle yn ystod 2024.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn ymweld â chanolfan newydd PAPYRUS ar gampws Prifysgol Aberystwyth

Ar ddydd Gwener (16 Chwefror) ymwelodd Ben Lake AS â chanolfan newydd PAPYRUS ar gampws Prifysgol Aberystwyth. Mae PAPYRUS (Prevention of Young Suicide) yn elusen yn y Deyrnas Unedig sy’n gweithio i atal hunanladdiad a hybu iechyd meddwl iach a lles emosiynol pobl ifanc. Mae’r elusen genedlaethol PAPYRUS yn ehangu ac mae ganddynt bedair swyddfa ar draws Cymru: yng Nghaerdydd, Caerfyrddin, Conwy ac Aberystwyth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Prisiau siwrnai trên yn cynyddu er gwaethaf record wael ar foddhad cwsmeriaid a chanslo teithiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi codiad o 4.9% ym mhrisiau teithiau rheilffordd yng Nghymru er mwyn cwrdd â chostau cynyddol.

 

Darllenwch fwy
Rhannu

ASau Ceredigion yn cwrdd ag aelodau lleol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i drafod y tymor ysgol

Mae Plaid Cymru wedi diystyru cefnogi diwygio'r flwyddyn ysgol os bydd tymhorau ysgol newydd yn gwrthdaro â Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru neu Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd