Newyddion

Cymunedau gwledig yn dioddef gwaethaf yn sgil yr argyfwng costau byw” meddai AS Ceredigion

Mae Ben Lake AS wedi galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno ail gylch o gyllid ychwanegol er mwyn darparu cefnogaeth i adeiladau sydd heb eu cysylltu â’r rhwydwaith cenedlaethol cyn y gaeaf nesaf.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddu bydd y gefnogaeth ar gyfer cartrefi a busnesau sydd â chysylltiad â’r rhwydwaith yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall, er ar gyfradd is, ond ymddengys bod disgwyl i’r un taliad ar gyfer cartrefi sydd heb eu cysylltu â’r grid cenedlaethol barhau am y 18 mis llawn.

Mae’r Canghellor Jeremy Hunt wedi cyhoeddi y bydd y Gwarant Pris Ynni yn cael ei ymestyn hyd 2024. O Ebrill 2023, bydd cost ynni blynyddol cartref nodweddiadol yn codi i £3,000; amcan arbediad o £500 o’i gymharu â chap pris disgwyliedig Ofgem. Does dim cefnogaeth gyfwerth ar gyfer adeiladau sydd heb eu cysylltu â’r grid.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Ceredigion yn cefnogi gwlân Cymraeg yn y Senedd

Roedd Elin Jones AS dros Geredigion yn falch o gael mynychu digwyddiad arbennig drefnwyd gan Cynghrair Gwlan Cymreig yn y Senedd yr wythnos diwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn ailadrodd galwadau am gymorth brys i gartrefi a busnesau oddi ar y grid

Unwaith eto, mae AS Ceredigion wedi annog Llywodraeth y DU i roi eglurder am  y taliad un tro a addawyd i gartrefi a busnesau'r DU sydd ddim ar y grid prif gyflenwad nwy, ac felly'n dibynnu ar olew gwresogi, nwy LPG, a thanwydd arall i wresogi eu cartrefi. 

Mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau y bydd taliad un tro o £100 yn cael ei wneud i gartrefi sydd ddim ar y grid ac y bydd y taliad yn sicrhau nad yw cwsmer sy'n defnyddio tanwydd arall yn wynebu cyfradd uwch o dwf yn eu costau gwresogi ers gaeaf diwethaf, o gymharu â'r rhai sy'n defnyddio nwy prif gyflenwad sy'n cael eu cefnogi gan y Warant Prisiau Ynni. 

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Plaid Cymru yn rhybuddio am “wyrddgalchu” gan gynlluniau gwrthbwyso carbon

Mae Ben Lake, AS Plaid Cymru Ceredigion, wedi rhybuddio Llywodraeth y DU bod “tir amaethyddol ffrwythlon” yn cael ei werthu i gorfforaethau gyda’r bwriad o wyrddgalchu eu hallyriadau yn hytrach na bwriad dilys i ostwng ei hôl troed carbon.

Yn ystod dadl yn Nhŷ’r Cyffredin ar y "National Food Strategy and Food Security", amlygodd Ben Lake AS fod y Green Finance Observatory wedi mynegi pryderon am gynlluniau o’r fath, gan rybuddio eu bod yn y bôn ar gyfer galluogi allyriadau'r dyfodol, am ddiogelu twf economaidd ac elw corfforaethol yn hytrach na lliniaru newid hinsawdd, neu hyd yn oed ar gyfer ddileu allyriadau'r gorffennol.

Darllenwch fwy
Rhannu

Clinigau Costau Byw er mwyn helpu etholwyr y gaeaf hwn

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Ceredigion, Ben Lake ac Aelod y Senedd, Elin Jones yn cynnal dau sesiwn galw heibio er mwyn rhoi cyfle i etholwyr chwilio am gyngor a chefnogaeth yn ystod yr argyfwng costau byw.

Bydd nifer o sefydliadau, gan gynnwys cyflenwyr ynni a chyrff elusennol yn bresennol yn y clinigau yma, a byddant yn cael eu cynnal yn:

  • Hwb Cymunedol Penparcau, dydd Iau, 10fed o Dachwedd 2022 rhwng 12.30pm a 2.30pn
  • Ystafell Radley, Neuadd y Dref, Aberteifi, dydd Gwener 18fed o Dachwedd 2022 rhwng 12.00pm a 2.00pm

Darllenwch fwy
Rhannu

AS yn croesawi buddsoddiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu mewn Teledu Cylch Cyfyng

Mae Dafydd Llywelyn, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu wedi cadarnhau y bydd camerâu teledu cylch cyfyng ychwanegol yn cael eu gosod yn Aberystwyth fel rhan o ymgyrch Safer Streets y Comisiynydd.

Mae’r Comisiynydd wedi sicrhau cyllid o gronfa Safer Streets y Swyddfa Gartref i ariannu gosod camerâu teledu cylch cyfyng ychwanegol ger Traeth y De, Aberystwyth fel ymyriad i leihau digwyddiadau yn cynnwys camddefnydd cyffuriau ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn y dref, yn dilyn codi pryderon gan drigolion lleol yn ystod y misoedd diwethaf.

Darllenwch fwy
Rhannu

Photograffydd o Alltyblaca yn arddangos yng Nghaerdydd

Mae Elin Jones AS yn falch o’r cyfle i noddi arddangosfa Pete Davis’ yn adeilad y Pierhead, Caerdydd, a lansiodd hi’r digwyddiad yr wythnos yma.

Darllenwch fwy
Rhannu

Agor swyddfa un-ddydd newydd yn Aberteifi

Mae Elin Jones AS a Ben Lake AS yn falch iawn o gyhoeddi eu fod yn agor swyddfa un-ddydd yng nghanol tref Aberteifi. Y gobaith yw bydd cael presenoldeb rheolaidd yn y dref yn ei wneud yn haws i etholwyr de Ceredigion i drafod eu trafferthion wyneb-yn-wyneb unwaith eto.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Ceredigion yn croesawu cyflwyniad y Bil Amaethyddiaeth

Yr wythnos yma cyflwynwyd y Bil Amaethyddiaeth yn y Senedd. Dyma’r Bil cyntaf erioed i gael ei greu yn bendodol ar gyfer y sector amaethyddiaeth yng Nghymru, sy’n seiliedig ar gyfraniadau ac ymgynghoriadau gyda ffermwyr a busnesau o’r byd amaeth.

Darllenwch fwy
Rhannu

Ymgynghoriad ar ddiwygio ardrethi annomestig yn agor


Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ymgynghoriad i gasglu adborth gan y rheini sy’n talu ardrethi annomestig ar y newidiadau maent yn bwriadu gwneud i’r cyfraddau.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.

Ymgyrchoedd