Ymgyrchoedd

Arolwg Bancio Cymunedol - Canlyniadau ac Adroddiad

Fel rhan o ymgyrch ehangach, cynhaliwyd arolwg bancio gan Ben Lake AS ar ddechrau'r flwyddyn i fudiadau elusennol a chymunedol yng Ngheredigion i gasglu eu profiadau hwy o fancio wyneb yn wyneb ac ar-lein. Cymerodd dros 120 o sefydliadau ran yn yr arolwg i rannu eu profiadau a'u pryderon o'r gwasanaeth maent yn ei dderbyn. O’r ymatebion, mae’n amlwg bod pobl yn anfodlon gyda’r gwasanaeth y mae banciau’n ei ddarparu ar hyn o bryd. Mae nifer yn rhwystredig eu bod yn colli’r cyswllt personol gyda’u banc wrth i ganghennau barhau i gau. Mae oriau agor cyfyngedig hefyd yn creu problemau i bobl ac mae nifer yn teimlo nad yw’r banciau'n deall anghenion cymunedau gwledig Cymru.

Darllenwch fwy
Rhannu

Yr argyfwng costau byw

Mewn cyfnod ble mae gymaint o bwysau ar gyllid cartrefi ac o ganlyniad cynnydd yn lefelau o straen sydd arnom, efallai fyddwch angen rhyw fath o gymorth ychwanegol dros y gaeaf.

Mae yna lot fawr o wybodaeth a chefnogaeth ar gael, a dyma rhai o’r prif ffynonellau fel man cychwyn.  

Darllenwch fwy
Rhannu

Band Eang Cyflym yng Ngheredigion

possessed-photography-uWaRsN-CqY0-unsplash.jpg

Mae gwella cysylltedd band eang a signal ffôn yn ein cymunedau gwledig yn flaenoriaeth i Ben Lake ac Elin Jones ac mae'r ddau wedi bod yn ymgyrchu'n galed ac yn gyson i sicrhau gwell cysylltedd i bawb sy'n byw ac yn gweithio yn y sir. Maent yn codi'r mater yn rheolaidd yn y Senedd yn San Steffan ac yng Nghaerdydd ac yn cynnal cyfarfodydd cyson gydag uwchswyddogion Openreach.

Darllenwch fwy
Rhannu