Arolwg Bancio Cymunedol - Canlyniadau ac Adroddiad

Fel rhan o ymgyrch ehangach, cynhaliwyd arolwg bancio gan Ben Lake AS ar ddechrau'r flwyddyn i fudiadau elusennol a chymunedol yng Ngheredigion i gasglu eu profiadau hwy o fancio wyneb yn wyneb ac ar-lein. Cymerodd dros 120 o sefydliadau ran yn yr arolwg i rannu eu profiadau a'u pryderon o'r gwasanaeth maent yn ei dderbyn. O’r ymatebion, mae’n amlwg bod pobl yn anfodlon gyda’r gwasanaeth y mae banciau’n ei ddarparu ar hyn o bryd. Mae nifer yn rhwystredig eu bod yn colli’r cyswllt personol gyda’u banc wrth i ganghennau barhau i gau. Mae oriau agor cyfyngedig hefyd yn creu problemau i bobl ac mae nifer yn teimlo nad yw’r banciau'n deall anghenion cymunedau gwledig Cymru.

Rhai o'r ystadegau mwyaf arwyddocaol o'r adroddiad yw:

  • Dywedodd 95% o'r mudiadau sy'n talu ffioedd ar hyn o bryd nad oeddent yn credu bod y ffioedd wedi gwella'r gwasanaeth maent yn ei dderbyn gan eu banc.
  • Dywedodd 42% o'r mudiadau nad oedd ganddynt fynediad i fancio ar-lein
  • Doedd 69.1% o fudiadau ddim yn credu bod gan fanciau unrhyw ddealltwriaeth o anghenion mudiadau elsuennol a chymunedol.

I ddarllen yr adroddiad llawn a gweld holl ganfyddiadau'r arolwg, cliciwch YMA.

 

Rhai o brif argymhellion yr adroddiad oedd i agor canolfannau bancio cymunedol ar draws Ceredigion er mwyn
galluogi unigolion, busnesau a sefydliadau i gyflawni tasgau bancio wyneb i wyneb yn y lleoliadau hynny yn ogystal â newid oriau agor presennol i gynnwys dydd Sadwrn i wneud pethau’n haws i wirfoddolwyr. Bydd canlyniadau’r arolwg yn llywio trafodaethau Ben Lake AS gyda’r FCA ynglŷn ag effeithlonrwydd y Consumer Duty newydd ac yn help i adnabod y camau pellach y dylai'r rheoleiddiwr eu cymryd i sicrhau nad yw sefydliadau cymunedol yn cael eu hanghofio gan y sector bancio. 


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Ymgyrchoedd 2024-04-19 09:45:44 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.