Gwleidyddion Cymreig yn ymweld â safle ynni dŵr Statkraft Rheidol yn ystod blwyddyn y dathlu.

Croesawodd Statkraft wleidyddion o’r Senedd a’r Tŷ Cyffredin i safle ynni dŵr Rheidol, sy’n dathlu 60 mlynedd ers agoriad swyddogiol y safle yn ystod 2024.

Mae Rheidol, ger Aberystwyth yn cwmpasu 162 cilomedr sgwâr ac mae'n cynnwys grŵp o gronfeydd dŵr, argaeau, twneli, traphontydd a gorsafoedd pŵer rhyng-gysylltiol. Mae'r safle'n cynhyrchu digon o drydan yn flynyddol i bweru cyfwerth â 40,000 o gartrefi a busnesau yng Nghymru gyda thrydan glân, gwyrdd, a dyma'r mwyaf o'i fath yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r tîm sydd wedi'i leoli yn Rheidol hefyd yn cynnal Canolfan Reoli Statkraft yn y DU ac Iwerddon, sy'n rheoli prosiectau cynhyrchu ynni adnewyddadwy eraill, gan gynnwys ffermydd gwynt a solar, yn ogystal â sefydlogrwydd grid a safleoedd batris sy'n helpu i gydbwyso grid trydan Prydain Fawr. Mae Statkraft hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i annog bioamrywiaeth ar draws y safle, yn ogystal â chefnogi bridio eogiaid a brithyll lleol yn y cronfeydd dŵr.

Cafodd Cefin Campbell MS a Ben Lake AS, dau sy’n cynrychioli Plaid Cymru, daith o amgylch y safle gan Dennis Geyermann, Is-Lywydd Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Statkraft. Cyflwynwyd hwy i rai o'r bobl sydd wrth wraidd gweithgareddau Statkraft yn Rheidol, mewn rolau iechyd a diogelwch, gweithredol a thechnegol.

Mae gan Statkraft hanes hir o fuddsoddi yn y broses o drawsnewid i ynni adnewyddadwy yng Nghymru. Ar wahân i Rheidol, a brynwyd yn 2009, mae Statkraft yn berchen ar, ac yn rhedeg fferm wynt Alltwalis yn Sir Gaerfyrddin, sydd wedi cynhyrchu dros £1 miliwn o gyllid ar gyfer prosiectau cymunedol, gan gynnwys gwella adeiladau a gwasanaethau cymunedol lleol. Yn hwyrach yn 2024, bydd y gwaith adeiladu hefyd yn dechrau ym Mharc Grid Mwy Gwyrdd Abertawe, sef cynllun sefydlogrwydd a chydbwyso grid trydan arloesol, gan alluogi mwy o ynni adnewyddadwy Cymreig i gysylltu â'r grid.

Mae prosiectau presennol ac yn y dyfodol yn cynrychioli buddsoddiad arfaethedig o hyd at £400 miliwn yng Nghymru, gan gefnogi'r ymgyrch tuag at sero net ac annibyniaeth ynni, creu swyddi lleol, cryfhau cadwyni cyflenwi, darparu buddion cymunedol, ac annog bioamrywiaeth ar dir ein prosiectau.

Dywedodd Cefin Campbell AS, AS Plaid Cymru dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru: "Fel rhan o'r trawsnewid ynni yng Nghymru, mae'n bwysig ein bod yn tynnu sylw at safleoedd sy'n cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac yn buddsoddi yn weithredol yn ein cymunedau gwledig. Dyna pam rwyf wedi bod yn falch o ymweld â Rheidol gan ei fod yn nodi chwe degawd ers iddo ddechrau gweithredu'n swyddogol. Mae tîm Statkraft wedi gwneud gwaith ardderchog yn defnyddio cwmnïau lleol i wasanaethu'r ffatri a hefyd darparu cyfleoedd hyfforddi ar y safle i bobl ifanc."

 

Dywedodd Ben Lake, AS Plaid Cymru dros Geredigion:

"Wrth i'r trawsnewidiad ynni fynd yn ei flaen, mae technoleg adnewyddadwy yn dod yn un o rymoedd gyrru pwysicaf Cymru o fewnfuddsoddi. Rwy'n croesawu ymrwymiad parhaus Statkraft i Rheidol a'i gynlluniau i leoli'r technolegau adnewyddadwy diweddaraf yng Nghymru dros y degawd hwn, gan wneud y mwyaf o bŵer glân i gartrefi a busnesau Cymru. Dyma sut y byddwn yn sicrhau bod y trawsnewid ynni yn cydfynd ag anghenion a dyheadau pobl wrth i ni wthio i sicrhau trawsnewid ynni cyfiawn."

 

Dywedodd Dennis Geyermann, Is-Lywydd Gweithrediadau a Chynnal a Chadw Statkraft:

"Rwy'n ddiolchgar iawn i Cefin Campbell a Ben Lake am gymryd yr amser i ymweld â Rheidol, yn enwedig wrth i ni nodi carreg filltir mor arwyddocaol eleni. Rwy'n falch iawn o'n rôl yn cefnogi swyddi ynni adnewyddadwy da mewn rhan wledig o Gymru, ac fel cartref ein Canolfan Reoli, yn ogystal â chynllun ynni dŵr sydd wedi dod yn rhan o'r dirwedd. Mae gennym gynlluniau am sawl prosiect cyffrous yma yng Nghymru a'r cyfle i greu mwy o swyddi da lleol. Rwy’n edrych ymlaen at weld pwysigrwydd y safle yma yn cynyddu yn y dyfodol.


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Newyddion 2024-02-20 16:21:14 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.