Newyddion

Araith y Brenin: Plaid Cymru yn cyflwyno gwelliant i sicrhau cyllid teg i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Dywed Ben Lake AS fod y blaid yn ‘wrthblaid ddifrifol ac adeiladol’ i Lywodraeth Lafur y DU

Heddiw (dydd Mawrth 16 Gorffennaf) mae llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys, Ben Lake AS, wedi cyflwyno gwelliant i Araith y Brenin i roi gwasanaethau cyhoeddus Cymru “yn ôl ar sylfaen gynaliadwy” trwy fformiwla ariannu sy’n seiliedig ar angen.

Darllenwch fwy
Rhannu

Plaid Cymru yn annog adfer cyllid i asiantaeth ffoaduriaid Palesteinaidd y Cenhedloedd Unedig ar unwaith

Ben Lake AS wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Tramor yn annog adfer cyllid UNRWA y DU 

Mae Ben Lake AS, Llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Tramor, wedi galw heddiw (dydd Iau 11 Gorffennaf) ar David Lammy AS, yr Ysgrifennydd Gwladol Tramor, y Gymanwlad a Materion Datblygu newydd, i adfer cyllid i’r United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) ar frys. Daw’r apêl mewn ymateb i’r argyfwng dyngarol difrifol sy’n dod i’r amlwg yn Gaza. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake wedi’i ethol yn AS dros Geredigion Preseli

Yn ystod oriau mân fore Gwener (5 Gorffennaf), cyhoeddwyd mai Ben Lake fydd yr Aelod Seneddol dros Ceredigion Preseli. Ni gydymffurfiodd etholaeth Ceredigion Preseli gyda thueddiad gweddill y DU i bleidleisio dros Lafur ac enillodd Plaid Cymru o fwyafrif o 14,789. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Cyhoeddi cymorth pellach i adolygu cyfyngiadau cyflymder 20mya

Yr wythnos yma cyflwynodd Elin Jones AS adroddiad i Gyngor Sir Ceredigion yn nodi ardaloedd yng Ngheredigion ble mae cymunedau am weld newidiadau i’r cyfyngiadau cyflymder 20mya.

Darllenwch fwy
Rhannu

£10.8M i Wella Prom a Chastell Aberystwyth

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am £10.8 miliwn o grant Cyllid Ffyniant Bro i wneud gwelliannau ar hyd yr ardal glan y môr o'r Harbwr i'r Pier ac i'r Hen Goleg. Ymhlith y gwelliannau bydd llwybr cerdded diogel a llwybr seiclo newydd a fydd yn mynd o'r Pier i'r Harbwr ac yn ymuno â'r Llwybr Seiclo Cenedlaethol sydd, ar y funud, ond yn cyrraedd Trefechan

Darllenwch fwy
Rhannu

Elin Jones AS yn croesawu gohurio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Mae Elin Jones AS yn croesawu cyhoeddiad y Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros amaethyddiaeth bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) yn cael ei ohurio. Y Cynllun yma oedd y prif reswm bu’r gymuned amaeth yn prostestio’n gynharach eleni.

Darllenwch fwy
Rhannu

AS Ceredigion yn annog Llywodraeth y DU i gadarnhau y bydd fisa graddedigion yn parhau yn dilyn adroddiad

Adroddiad yn dweud y gallai dileu fisa graddedigion gael ‘effaith anghyfartal ar economïau lleol a rhanbarthol y tu allan i Lundain a De-ddwyrain Lloegr’

Darllenwch fwy
Rhannu

Ben Lake AS yn croesawu Mesur i gryfhau'r ddeddf i atal ymosodiadau ar dda byw

Yr wythnos hon (dydd Mercher, 24 Ebrill) daeth y Mesur 'Dogs (Protection of Livestock) (Amendment)' gam yn nes i ddod yn gyfraith, wrth iddo basio’r cam Pwyllgor yn Nhŷ’r Cyffredin yn llwyddiannus. 

Darllenwch fwy
Rhannu

Pryderon ynglŷn â pheilonau Dyffryn Teifi yn cael eu codi yn y Senedd

Mae Ben Lake AS wedi annog Llywodraeth y DU i wneud ceblau tanddaearol y dull diofyn ar gyfer gosod seilwaith grid trydan newydd.

Darllenwch fwy
Rhannu

Cymdeithas y Deillion Ceredigion yn cwrdd â Ben Lake AS i drafod pryderon hygyrchedd digidol

Cyfarfu'r grŵp gydag AS Ceredigion i drafod materion a phryderon am hygyrchedd digidol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fel Ceredigion a sut y gall datblygiadau mewn technoleg arwain weithiau at ynysu ychwanegol i rai pobl, yn enwedig unigolion dall a nam ar eu golwg.

Darllenwch fwy
Rhannu

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.