Ben Lake AS yn galw am fwy o gefnogaeth i filfeddygon

lydia-torrey-AovflqCt9Ws-unsplash.jpg

Mae Ben Lake AS wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn gofyn iddynt ystyried ehangu'r mesurau cymorth sydd ar gael i fusnesau wedi’u heffeithio gan Covid-19 fel eu bod yn cynnwys milfeddygon.

Hyd yn hyn nid yw meddygfeydd milfeddygol wedi’u cynnwys yng nghynlluniau cefnogaeth economaidd y Llywodraeth, er eu bod hwythau hefyd yn wynebu cyfnod o anhawster ariannol sylweddol ac yn parhau i ddarparu gofal a thriniaeth hanfodol i anifeiliaid wrth ddelio gyda phrinder staff a lleihaf sylweddol mewn incwm.

Mewn llythyr a anfonwyd at Ganghellor y DU, galwodd Mr Lake am:

  • ymestyn y rhyddhad ardrethi busnes i feddygfeydd milfeddygol
  • hyblygrwydd pellach yn y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, gan ganiatáu i feddygfeydd milfeddygol gadw digon o staff i allu cynnal gwasnaethau gofal brys; ac
  • addasiadau i'r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig.

Dywedodd Ben Lake AS:

“Er fy mod, wrth gwrs, yn croesawu’r achubiaeth economaidd a gynigir i nifer o fusnesau trwy becyn cymorth y Llywodraeth, rwy’n pryderu nad yw’r mesurau hyn yn ymestyn i’r proffesiwn milfeddygol ar hyn o bryd. Mae meddygfeydd milfeddygol yn eithriadol o bwysig yn ein cymunedau gwledig - maent yn darparu gwasanaeth hanfodol i'n diwydiant amaethyddol, yn ogystal â chadw ein hanifeiliaid anwes yn iach.

“Yn anffodus, efallai na fydd gan lawer o fusnesau milfeddygol ddewis ond cau eu drysau am byth os na chynhigir yr un gefnogaeth iddynt ar hyn sydd ar gael i fusnesau eraill. Oherwydd hyn, rwy'n galw ar Lywodraeth y DU i gynnwys meddygfeydd milfeddygol yn eu mesurau cymorth, ac i gydnabod y proffesiwn fel gwasanaeth allweddol. Mae milfeddygon yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i'n cymunedau cefn gwlad, ac maent yn haeddu'r un sicrwydd ag yr addawyd i fusnesau eraill yn yr amseroedd ansicr sydd o'u blaenau."

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.