Cefnogaeth i fusnesau

business.png

 

Wrth ymateb i’r achosion o Coronafeirws, mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi amrywiaeth o fesurau i gefnogi busnesau a gweithwyr ledled Cymru, gan gynnwys:

 

1. Rhyddhad Ardrethi Busnes

Bydd busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth trethadwy o £ 500,000 neu lai yn derbyn rhyddhad ardrethi busnes o 100% am y flwyddyn ariannol 2020/21.

Mae canllawiau ar gael yma.

SUT I WNEUD CAIS: Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth i gael mynediad at hyn. Bydd swyddogion Cyngor Sir Ceredigion yn prosesu hyn yn awtomatig cyn gynted ag y gallant yn uniongyrchol gyda busnesau cymwys

 

2. Grantiau ar gyfer Busnes

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno dau gynllun grant i helpu busnesau yng Nghymru drwy’r pandemig Coronafeirws. Mae’r grantiau yma ar gael yn unig i fusnesau oedd ar y rhestr ardrethu ar gyfer trethi anomestig ar 20 Mawrth 2020.

Grant 1: Mae grant o £25,000 ar gael i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu adeiladau sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hyn yn golygu busnesau sy'n meddiannu adeiladau fel siopau, bwytai, caffis, lleoedd yfed, sinemâu, lleoliadau cerddoriaeth fyw, gwestai, adeiladau lletya a llety hunanarlwyo.

Grant 2: Grant o £10,000 grant i bob busnes sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR) yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

SUT I WNEUD CAIS: Gwiriwch eich cymhwysedd uchod, a chwblhewch y ffurflen isod. Os oes gennych fwy nag un busnes sy'n gymwys ar gyfer naill ai Grant 1 neu 2 neu'r ddau, cwblhewch ffurflen ar gyfer POB eiddo.

 

3. Cynllun Benthyciad Ymyrraeth Busnes

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Ymyrraeth Busnes Coronafeirws dros dro i ddarparu cyllid i fusnesau Cymru yn ystod yr achosion o Covid-19 (cefnogi busnesau i gael mynediad at fenthyca banc a gorddrafftiau). Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig.

Bydd y cynllun yn cefnogi benthyciadau o werth hyd at £1.2 miliwn. I ddechrau, bydd y warant newydd hon yn cefnogi hyd at £1 biliwn o fenthyca ar ben y gefnogaeth gyfredol a gynigir trwy Fanc Busnes Prydain.

Bydd ar gael i fusnesau yng Nghymru trwy'r banciau a bydd yn gweithredu yn yr un ffordd yn union â'r Warant Cyllid Menter gyfredol ond ar delerau mwy deniadol i fusnesau a benthycwyr.

Mae rhagor o wybodaeth nawr ar gael ar wefan Banc Busnes Prydeinig yma.

 

4. Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws

O dan Gynllun Cadw Swyddi Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael gafael ar gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn. Bydd angen i gyflogwyr:

  • Dynodi gweithwyr yr effeithir arnynt fel gweithwyr ‘furloughed,’ a hysbysu gweithwyr o’r newid hwn. Mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn ddarostyngedig i'r gyfraith gyflogaeth bresennol ac, yn dibynnu ar y contract cyflogaeth, gall fod yn destun negydu; a
  • Chyflwyno gwybodaeth i Gyllid a Thollau EM am y gweithwyr sydd wedi cael eu adnabod fel “furloughed” a'u henillion trwy borth ar-lein newydd. Bydd Cyllid a Thollau EM yn nodi rhagor o fanylion am y wybodaeth sy'n ofynnol.
  • Bydd Cyllid a Thollau EM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog gweithwyr wedi'u gorchuddio, hyd at gap o £ 2,500 y mis.
  • Mae Cyllid a Thollau EM yn gweithio ar frys i sefydlu system ar gyfer ad-daliad. Nid yw systemau presennol wedi cael eu sefydlu i hwyluso taliadau i gyflogwyr. Os oes angen cymorth llif arian tymor byr ar eich busnes, efallai y byddwch yn gymwys i gael Benthyciad Ymyrraeth Busnes Coronafeirws.

 

5. Gohirio taliadau Treth ar Werth (TAW) a Treth Incwm

Bydd taliadau Treth ar Werth (TAW) yn cael eu gohirio am 3 mis. Os ydych chi'n hunangyflogedig, bydd taliadau Treth Incwm sy'n ddyledus ym mis Gorffennaf 2020 o dan y system Hunanasesu yn cael eu gohirio tan Ionawr 2021.

 

6. CThEM (HMRC) Amser i Dalu

Mae Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (HMRC) hefyd wedi cynyddu eu cynnig Amser i Dalu i bob cwmni ac unigolyn sydd mewn trallod ariannol dros dro o ganlyniad i Covid-19 ac sydd â rhwymedigaethau treth heb eu talu. Gallwch gysylltu â llinell gymorth benodol Covid-19 Cyllid a Thollau EM i gael cymorth a chyngor ymarferol. Gellir cyrraedd hyn trwy ffonio 0800 0159 559

 

7. Tâl Salwch Statudol (SSP)

Cyn bo hir, bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu i bob busnes a chyflogwr bach a chanolig y DU hawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) a dalwyd am absenoldeb salwch oherwydd COVID-19. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

 

I gael y cyngor a'r arweiniad diweddaraf gan y Llywodraeth, dilynwch y dolenni hyn:

 

Llinellau Cymorth

Mae nifer o linellau cymorth wedi eu sefydlu i helpu (noder bydd posib eu fod yn brysur):

  • Busnes Cymru – 03000 6 03000
  • HMRC – 0800 015 9599
  • Universal Credit – 0800 328 5644

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.