Ffyrdd doethach o gynilo'r gaeaf hwn

julian-hochgesang-ihx1LdtnGXw-unsplash.jpg

8 awgrym cyflym a syml i'ch helpu i arbed arian, amser ac egni, sy’n derbyn cefnogaeth Ben Lake AS

I lawer o aelwydydd, mae tywydd gaeafol yn aml yn sbarduno dadl ynglŷn â pha dymheredd i osod y thermostat neu faint o haenau i'w gwisgo. Ond i rai, gall cost gwresogi cartref fod yn bryder, yn enwedig gyda mwy o bobl yn treulio amser gartref yn ystod y pandemig.

Er mwyn helpu teuluoedd yng Ngheredigion i reoli eu defnydd o ynni cartref yn well ac arbed arian ar filiau, mae Ben Lake AS, National Energy Action (NEA) a Smart Energy GB wedi ymuno i goladu rhestr o bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i wneud gwahaniaeth.

Efallai mai ychydig yw’r newidiadau, ond gallai'r camau cyflym a hawdd yma arbed dros £80 y flwyddyn i aelwydydd.

I filiynau o aelwydydd ledled Cymru, mae gosod mesurydd deallus wedi caniatáu iddynt gadw golwg ar eu defnydd o ynni a gweld sut y gall y newidiadau bach a wnânt ostwng biliau ynni.

Gall y cyfyngiadau’r cyfnod clo effeithio ar bryd y gellir gosod eich mesurydd deallus, ond mae cysylltu â'ch cyflenwr ynni i ddarganfod sut i gael un yn gam hawdd tuag at reoli ynni yn well. Yn y cyfamser, dyma 8 ffordd syml y gallech chi arbed ynni ac arian, y gaeaf hwn yn ôl Smart Energy GB a NEA.

8 awgrym ar sut i arbed ynni

 • Gallwch arbed tua £30 y flwyddyn wrth gofio troi’ch offer i ffwrdd yn hytrach na’u gadael yn y modd segur
 • Dim ond berwi dŵr sydd ei angen arnoch yn y tegell. Gall hyn arbed £6 y flwyddyn.
 • Peidiwch â gadael eich ffôn symudol i drydanu drwy’r nos - mae ychydig oriau yn ddigon i’r mwyafrif.
 • Gallai defnyddio padell i olchi llestri yn hytrach na gadael y tap i redeg arbed £25 y flwyddyn.
 • Gallai defnyddio’r gawod am funud yn llai'r dydd dynnu hyd at £7 y person oddi are eich bil ynni blynyddol
 • Rhowch glawr ar y sosbenni - bydd y dŵr yn berwi ynghynt ac yn defnyddio llai o egni.
 • Diffoddwch y golau pan nad oes eu hangen. Gallai hyn arbed £14 y flwyddyn i chi.
 • Defnyddiwch y ficro-don os ydych am gynhesu ychydig bach o fwyd yn hytrach na’r hob nwy neu drydan.

Dywedodd Ben Lake AS: 

“Mae’n arwydd cadarnhaol bod cymaint o bobl yng Ngheredigion yn helpu Cymru i uwchraddio ei hen system ynni trwy gael mesurydd deallus wedi’i osod gan reoli eu defnydd o ynni gartref yn fwy effeithlon yn y broses.

"Gyda dyfodiad tywydd oerach, mae'n bwysicach nag erioed bod help a chyngor ar gael ar sut i gadw ein cartrefi yn gynnes i'r rhai sydd ei angen. Mae defnyddio'r awgrymiadau cyflym a syml yma yn ffordd hawdd o leihau biliau a lleddfu rhywfaint o'r pwysau ariannol gall aelwydydd fod yn wynebu yn ystod y cyfnod digynsail hwn. "

Dywedodd Robert Cheesewright, Cyfarwyddwr Cyfathrebu Smart Energy GB:

“Yn ystod y cyfnod anodd yma, rydyn ni’n gwybod y gallai pobl fod yn poeni am eu biliau ynni ond mae hefyd yn bwysig eich bod yn defnyddio’r egni sydd ei angen arnoch i gadw’n gynnes, yn ddiogel ac yn iach gartref.

“Dyma pam rydyn ni wedi gweithio gyda National Energy Action i ddarparu'r awgrymiadau hyn i helpu i reoli'r defnydd o ynni yn ystod cyfnod pan mae defnydd cynyddol yn anochel a’n bod yn gwybod y gallai pobl fod yn ei chael hi'n anodd.”

I ofyn am fesurydd deallus, cysylltwch â'ch cyflenwr ynni.

Os ydych chi'n cael trafferth talu'ch biliau gallwch gysylltu â'ch cyflenwr ynni i ddarganfod pa gymorth y gallent ei gynnig i chi. Gallwch hefyd ymweld â Cyngor ar Bopeth yn Citizensadvice.org.uk neu eu ffonio ar 0808 223 1133 i gael mwy o help a gwybodaeth.


Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Newyddion 2021-02-16 16:08:07 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.