Setliad annigonol i Geredigion gan Lywodraeth Cymru

Cynghorwyr Ceredigion yn siomedig tu hwnt gyda’r cyhoeddiad cyllid

Ynghynt yr wythnos yma, cafodd Cyngor Sir Ceredigion wybod gan Lywodraeth Llafur Cymru beth fydd ei setliad ariannol am y flwyddyn 2024-25. Dim ond 2.6% yw’r setliad a gyhoeddwyd sydd dipyn yn is na chwyddiant, ac sy’n lawer llai na’r ffigwr o 3.1% a gyhoeddwyd gan Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, fel isafswm. Derbyniodd Cyngor Casnewydd 4.7% a Chyngor Caerdydd 4.1%. 

Mae’r setliad yn peri gofid i gynghorwyr a swyddogion y Cyngor Sir wrth ddychmygu'r toriadau anorfod y bydd rhaid eu gwneud o fewn y gyllideb os oes cyn lleied o gynnydd yn y setliad. Unwaith eto, mae heriau byw mewn ardaloedd gwledig yn cael eu hanwybyddu gan Lywodraeth Lafur Bae Caerdydd ac mae trigolion y de-ddwyrain yn cael eu blaenoriaethu.

Siom arall yng nghyhoeddiad y setliad yw’r swm a roddwyd i ddau o brif gyflogwyr y Sir, y Llyfrgell Genedlaethol a'r Cyngor Llyfrau, ill dau yn colli 10% o'u cyllid wrth y Llywodraeth.

Bydd rhaid cynyddu trethi busnes hefyd, sydd yn mynd i gael effaith drom ar fusnesau Ceredigion - yn enwedig rhai twristaidd, tymhorol eu naws. Mae pob un o’r rhain yn effeithio'n fawr ar ein Sir, a hynny cyn ystyried mor isel yw'r setliad.

 

Dywedodd Gareth Davies, Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Cyllid a Chaffael Cyngor Sir Ceredigion,

"Rwy'n ofni bod yna storm berffaith ar y ffordd i Geredigion ac y bydd yn rhaid gwneud toriadau ar draws y gwasanaethau.

“Rydym wedi gweld cymaint o gyfyngu gwasanaethau ar hyd y ddegawd ddiwethaf er mwyn cael cyllideb sy'n gweithio i'r Sir a nawr bydd yn rhaid edrych ar y glo mân er mwyn cael yr arbedion mawr sy'n rhaid i ni eu gwneud. 

“Mae pawb yn deall bod arian yn brin ym Mae Caerdydd ac yr oedden ni'n rhagweld y byddai toriadau (mewn termau real) ar y ffordd ond yr hyn sy'n gwylltio rhywun heddi - o weld y setliad - yw bod Ceredigion yn cael triniaeth annheg.”


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Newyddion 2024-01-04 13:18:44 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.