Ben Lake AS yn hyrwyddo pwysigrwydd Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol

YsgolBroSionCwilt.jpg

Ymwelodd Ben Lake AS ag Ysgol Bro Sion Cwilt i ddathlu pwysigrwydd AG a chwaraeon ysgol i les pobl ifanc.

Mae'r ysgol yn un o filoedd ar draws y DU sy'n cymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol YST 2019, o’r 24ain i’r 28ain o Fehefin.

Cydlynir y dathliad blynyddol gan yr elusen blant Youth Sport Trust i dynnu sylw at rôl bwysig Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol mewn addysg.

Daw hyn ar adeg pan fo ymchwil cenedlaethol yn dangos bod llai nag un o bob pump o bobl ifanc yn gorfforol egnïol am 60 munud bob dydd a bod miloedd o oriau AG wedi cael eu colli ers 2012.

Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol YST eleni, mae ysgolion yn dangos sut mae AG a chwaraeon ysgol yn gwella lles pobl ifanc. Mae'r thema’r wythnos yn canolbwyntio ar y Pum Ffordd at Les sy'n nodi mai'r pum allwedd i iechyd meddwl a lles da yw bod yn weithgar, cysylltu, rhoi yn ôl, cymryd sylw a dysgu.

Dywedodd Ben Lake AS:
“Mae wedi bod yn wych ymweld ag Ysgol Bro Siôn Cwilt yn ystod Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol a gweld dros fy hunan y rôl hanfodol y mae Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol yn ei chwarae ym mywydau disgyblion yn yr ysgol.

“Mae cymryd rhan mewn chwaraeon ysgol ac addysg gorfforol o ansawdd dda nid yn unig yn rhoi'r cyfle gorau i bobl ifanc fyw bywydau iach a gweithgar, ond gallant hefyd ddod â manteision enfawr o ran gwella lles, canolbwyntio a datblygu cymeriad a sgiliau bywyd.

“Mae mor bwysig bod pob person ifanc yn cael y cyfleoedd hyn, a dyna pam rwyf wrth fy modd yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol yr Youth Sport Trust.”

Dywedodd Nia Lloyd-Thomas, Pennaeth Ysgol Bro Sion Cwilt:
“Rydym yn credu yn Ysgol Bro Sion Cwilt ei bod yn bwysig iawn bod pob disgybl yn cael y cyfle i fyw bywyd egnïol ac iach. Rydym wrth ein bodd bod Ben Lake AS wedi ymweld â ni heddiw i weld y gwaith gwych yr ydym yn ei wneud i hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol ar draws yr ysgol ”

Dywedodd Ali Oliver, Prif Weithredwr yr Youth Sport Trust:
“Mae Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol o ansawdd dda yn galluogi pobl ifanc i fynd i'r afael â rhai o'r heriau mawr sy'n eu hwynebu heddiw - gwella eu lles, eu paratoi i ddysgu a'u helpu i gysylltu. Ond yn y blynyddoedd diwethaf mae pobl ifanc wedi mynd yn llai egnïol ac mae AG wedi cael ei danbrisio a'i dorri'n ôl.
“Dim ond gyda chydweithio rhwng ysgolion, athrawon, rhieni ac eraill y byddwn yn gallu dadwneud hyn a dangos pam fod gan AG a chwaraeon ysgol rôl hanfodol i'w chwarae yn addysg pob person ifanc, a dylid ei ystyried yn gyfartal â Mathemateg a Saesneg.
“Rydym wrth ein bodd bod Ben Lake AS ac Ysgol Bro Sion Cwilt yn cefnogi'r gwaith hyn trwy gymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Chwaraeon Ysgol YST eleni.”

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.