Ryan Jones: Llanwenog

Ryan_Jones_gwefan.png

Cefndir

 • Gweithiwr archfarchnad yn Llanbed gyda ffocws ar wasanaethu cwsmeriaid
 • Gwirfoddolwr yn Nghanolfan Brechu Torfol y Gwasanaeth Iechyd
 • Cynnig gwasanaeth cyfeillio trwy Age Cymru Dyfed

Pam pleidleisio dros Ryan?

"Pe bawn yn cael y cyfle i gynrychioli ward Llanwenog ar Gyngor Sir Ceredigion, byddwn yn anrhydeddu eich pleidlais ac yn gwneud popeth o fewn fy ngallu dros bawb yn y gymuned.

Cefais fy ngeni a'm magu yn ne Cymru a symudais i Alltyblaca dair mlynedd yn ôl. Rwy’n 19 oed ac ar ôl cael canlyniadau Lefel A da yn 2021, rwy’n ffyddiog y byddwn yn gallu rhoi fy amser i fod yn gynrychiolydd teg dros boblogaeth amrywiol y ward hon, yn cynnwys y genhedlaeth iau sy'n aml yn teimlo nad oes ganddynt lais. Rwy'n gweithio mewn archfarchnad yn Llanbed ac yn gwirfoddoli gyda dau sefydliad pwysig - Age Cymru Dyfed a'r Gwasanaeth Iechyd.

Dwi'n angerddol dros faterion lleol ac yn credu'n gryf dros gymryd yr awenau a gweithredu drosom ein hunan. Rwy’n ymwybodol o’r heriau a wynebir gan gymunedau cefn gwlad y Ward hon, megis diffyg symudedd cymdeithasol a diffyg gwasanaethau cyhoeddus.

Rwy’n mawr obeithio y gallaf sicrhau eich ymddiriedaeth i’m hethol yn Gynghorydd Sir gweladwy a hygyrch ar y 5ed o Fai."

Blaenoriaethau Ryan

 • Gwasanaethau cyhoeddus
  • Fel rhywun sy'n defnyddio'r gwasanaeth bws T1 yn rheolaidd, rwy’n ymwybodol o’r annhegwch sy'n wynebu teithwyr o ganlyniad i'r toriadau a gyfwynwyd yn sgil y pandemig. Byddwn yn anelu at weithio gydag asiantaethau perthnasol i adfer a chynyddu darpariaeth y gwasanaethau hyn.
 • Diogelwch ffyrdd
  • Cyflwyno mesurau tawelu traffig megis darparu llwybrau troed, lle bo modd, er diogelwch y cyhoedd. Byddwn hefyd yn anelu at weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflwyno terfynau cyflymder yn y Ward.
 • Ein cymuned
  • Mae ward Llanwenog yn wledig iawn ac felly ar brydiau, gall fod yn ynysig. Dyna pam y byddai'n bwysig i mi weithio gyda’r gymuned a defnyddio unrhyw gyllid sydd ar gael i gefnogi neu sefydlu grwpiau cymunedol er mwyn cefnogi anghenion lleol a mynd i'r afael ag unigrwydd yn ein cymdeithas.
 • Yr amgylchedd
  • Lleihau ein hôl-troed carbon trwy sicrhau bod polisïau caffael y sector cyhoeddus yn lleol, yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau cynaliadwy.
 • Cysylltedd
  • Gwella cysylltiad band eang a ffôn symudol yr ardal.

 

Manylion cyswllt:
[email protected]
07450 255406

Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-04-05 19:40:19 +0100

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.