Ben Lake AS yn canmol Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

2.png

Mae Ben Lake, AS Ceredigion, wedi cyflwyno Cynnig Cynnar-yn-y-dydd yn y Senedd yn cymeradwyo Clybiau Ffermwyr Ifanc ar draws Cymru am ymateb mor bositif i bandemig y Covid-19.

Mae Clybiau Ffermwyr Ifanc ledled Ceredigion a Chymru wedi bod yn cefnogi eu cymunedau gwledig lleol yn ystod y Covid-19.  O ddosbarthu nwyddau hanfodol a chasglu presgripsiynau i gerdded cŵn a chadw llygad ar y rhai mwyaf bregus, mae aelodau’r C.Ff.I. wedi camu i'r adwy.

Dywedodd Ben Lake AS cyflwynydd y cynnig:

“Rwy’n falch iawn o gyflwyno’r Cynnig Cynnar-yn-y-dydd hwn yn y Senedd sy’n cydnabod y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud gan aelodau C.Ff.I. yn nghymunedau cefn gwlad yn ystod yr argyfwng hwn.

“Mae'r C.Ff.I. yn fudiad sydd wrth wraidd cymodgaethau cefn gwlad, a dros y degawdau mae ei aelodau wedi chwarae rhan annatod yn cefnogi a chyfrannu at fywyd ein cymunedau gwledig.

“Gwn y bydd y weithred hon o garedigrwydd a’r gefnogaeth a ddarperir gan aelodau C.Ff.I. ledled y wlad yn dod â chysur i lawer o unigolion bregus ar adeg eithriadol o heriol ac rwy’n hynod ddiolchgar i Glybiau Ffermwyr Ifanc ledled Ceredigion a Chymru am ymateb mor gadarnhaol i’r argyfwng presennol.”

Mae Lauren Jones, aelod o C.Ff.I. Llanwenog, wedi bod yn gwirfoddoli yn ei chymuned leol fel rhan o'r fenter hon. Dywedodd:

"Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i Ben Lake am gydnabod gwaith caled mudiad y ffermwyr ifanc yn ystod yr amser ansicr hwn. Mae Ben Lake yn gefnogol iawn i'r mudiad bob amser ac rwy'n falch ei fod yn cefnogi ein haelioni yn y gymuned unwaith eto.

"Rydym yn ffodus iawn o'r gefnogaeth a gawn fel mudiad gan ein cymunedau lleol drwy gydol y flwyddyn, felly mae'r cyfnod hwn o argyfwng yn rhoi cyfle i ni ddangos ein diolchgarwch. Mae'n bleser i ni fel aelodau gynnig help llaw ac mae'r gwerthfawrogiad a dderbyniwn yn arwydd bod einhaelodau yn cynnig gwasanaeth hanfodol i'r gymuned."

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.