Mark Strong: Aberystwyth Morfa a Glais

Mark_Strong_gwefan_v2.png

Cefndir

  • Mae Mark yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol ac yn byw yn y ward gyda'i deulu.
  • Mae hefyd wedi bod yn gynghorydd Tref Aberystwyth ers 2012 ac mae'n weithgar mewn llawer o ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol ac yn cymryd rhan mewn sesiynau codi sbwriel en lleol ac ymdrechion gwirfoddol eraill i wella'r dref.

Pam pleidleisio dros Mark?

“Fel y gwyddoch efallai, rydw i wedi bod yn gynghorydd sir ar gyfer Gogledd Aberystwyth ers 2012.

Ar gyfer yr etholiad hwn bydd tair ardal cyngor sir, sef Bronglais, Gogledd a Chanol yn cael eu huno i ffurfio un ward gyda dau gynrychiolydd, sef Aberystwyth Morfa a Glais. Rwy’n un o ddau ymgeisydd fydd yn sefyll yn enw Plaid Cymru, ochr yn ochr ag Alun Williams.

Fel rhywun sy’n angerddol dros Aberystwyth, rwy’n awyddus iawn i barhau i weithio ar ran y trigolion lleol fel un o gynrychiolwyr y ward newydd.

Cysylltwch ar e-bost os hoffech drafod unrhyw fater a gobeithio y byddwch yn gallu pleidleisio dros Alun a minnau fel eich ymgeiswyr Plaid Cymru yn yr etholiad hwn. Bydd gennych ddwy bleidlais."

Blaenoriaethau Mark

Mae Mark yn eiriolwr cryf dros ddyfodol Aberystwyth ac yn awyddus i barhau i weithio ar wella’r promenâd, cefnogi masnachwyr bach canol y dref a gwella amgylchedd a diwylliant y dref.

Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio’n llwyddiannus i:

  • Leihau cyflymder is a diogelwch ffyrdd i drigolion lleol
  • Sicrhau llwybrau newydd a gwella'r llwybrau presennol ar gyfer cerddwyr, beicwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn
  • Wella mannau gwyrdd y dref fel Parc Natur Penglais ac yn Heol y Gogledd.
  • Barhau i gynnal a chadw a gwella'r promenâd ar ei hyd o Craig Glais i'r harbwr.

Mae Mark wedi gweithio gyda thrigolion lleol i fynd i'r afael â materion unigol, lle mae pobl wedi bod angen cymorth. Mae hefyd wedi gweithio'n galed i wella cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus i Aberystwyth, boed hynny'n deithiau bws neu drên, ac mae am barhau i wella amlder ac ansawdd gwasanaethau.

Mae Mark yn awyddus i sicrhau bod y dref a’r Brifysgol yn elwa o’i gilydd ac mae’n cefnogi buddsoddiad parhaus gan y Brifysgol yn ei chyfleusterau yn y dref er budd myfyrwyr a’r boblogaeth leol.

 

Manylion cyswllt:
[email protected]

Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Ymgeiswyr 2022-03-15 19:57:18 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.