Keith Henson: Llansanffraid

1.png

Cefndir

Yn ei amser sbâr, mae Keith yn mwynhau beicio a cherdded o amgylch y filltir sgwâr. Mae e yn ymwneud â’r mudiadau yma:

 • Is-gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Aberaeron
 • Hyfforddwr a Thrysorydd Adran Iau Clwb Rygbi Aberaeron 
 • Trysorydd menter lwyddiannus yn Nyffryn Aeron i brynu'r tafarn y Vale
 • Cyn-actor ar raglen Bontlwyd, Radio Ceredigion

Pam pleidleisio dros Keith?

"Dwi'n sefyll ar ran Plaid Cymru yn ward Llansanffraid er mwyn gwneud gwahaniaeth yn y gymuned. 

Yn wreiddiol o bentre’ Cribyn, dwi’n byw gyda’r teulu ym mhentref Nebo ers 2003. Dwi’n credu’n gryf yn yr ethos o gael byw yn yr ardaloedd gwledig o’n dewis. Fe hoffen weld ein cymunedau’n siapio eu dyfodol eu hunain, a hoffwn weithio gyda chi i wireddu syniadau newydd fydd yn gwella’r ardal a’r gymdeithas leol.

Ar ôl gweithio yn y sector preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector, dwi’n credu bod gen i’r profiad i wneud gwahaniaeth i chi, yr etholwyr yn y plwyf. Yn gyn-rheolwr banc gyda changen leol NatWest; cyn-bennaeth gwasanaethau masnachol Coleg Ceredigion. Erbyn hyn dwi’n ceisio gwneud gwahaniaeth i’n cymunedau gwledig yn fy swydd fel Hwylusydd Tai Gwledig. Mae’r profiad o gydweithio gyda’r sector cyhoeddus, yn fy rôl fel Cadeirydd Cynnal y Cardi ac Cadeirydd Fforwm Llywodraethwyr Ceredigion, wedi rhoi profiadau amhrisiadwy i mi."

Blaenoriaethau Keith

 • Sicrhau cyfleoedd i fusnesau lleol ddatblygu a thyfu
 • Cefnogi ein mudiadau lleol i ailgynnau bwrlwm bro
 • Gwella gwasanaethau casglu sbwriel ac ailgylchu’r ardal 
 • Datblygu prosiectau lleol yn ein pentrefi sy’n gwella golwg y strydoedd ac yn cryfhau’r deimlad o berthyn 
 • Cryfhau’r cyswllt rhwng pentrefi Llan-non, Llansanffraid, Pennant, Nebo, Penuwch a  Bethania
 • Gwasgu ar adrannau’r priffyrdd i wella safon ein ffyrdd cefn
 • Darparu cefnogaeth i’n pobol ifanc gael aros yng nghefn gwlad
 • Helpu cymunedau ar hyd y sir i ddatblygu pwyntiau gwefru ceir trydan
 • Cydweithio gyda chynghorwyr eraill i wasgu ar Lywodraeth Cymru i wella system gynllunio'r ardal, ynghyd â gwella ein Cynllun Datblygu Lleol 
 • Helpu i gynnal cymunedau cymdogol sy’n llefydd saff i fyw

 

Manylion cyswllt
[email protected]
01974 272059 / 07970386975
www.twitter.com/maescledan
www.facebook.com/keithplaidllansantffraed

 


Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-01-26 18:36:59 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.