Cyfle i ymuno â thîm Ben Lake AS

Copy_of_Hysbyseb_Swydd_Swyddog_Cefnogi'r_Etholaeth_v4_(1).png

Mae Ben Lake AS yn awyddus i benodi rhywun i weithio'n rhan-amser am gyfnod o 12 mis yn ei swyddfa yn Llanbedr Pont Steffan.

Teitl y swydd: Swyddog Cefnogi’r Etholaeth

Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

Ystod cyflog: £21,529 - £31,705 (pro rata) - bydd y person â apwyntir yn cychwyn ar waelod yr ystod cyflog

Cytundeb: 12 mis

Oriau gwaith: 22.5 awr yr wythnos

Mae’r cyfrifoldebau penodol yn cynnwys:

 • Ymdrin ag ymholiadau gan aelodau’r cyhoedd (wyneb-i-wyneb, dros y ffôn ac ar ebost);
 • Drafftio llythyrau, gohebiaeth ac ymatebion i etholwyr ac awdurdodau perthnasol;
 • Gwneud gwaith ymchwil a chasglu gwybodaeth fydd yn helpu datrys achosion;
 • Dadansoddi patrymau ymholiadadu a chynhyrchu adroddiadau;
 • Cadw cofnod manwl o bob darn o waith achos gan fonitro cynydd a sicrhau bod unrhyw bwyntiau gweithredu yn cael eu cyflawni yn brydlon;
 • Cofnodi data a gwybodaeth gyfrinachol yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data.

Sgiliau sydd eu hangen:

 • Y gallu i weithio ar eich liwt eich hun, yn aelod o dîm ac yn rhagweithiol;
 • Sgiliau TG, yn enwedig rhaglenni Microsoft Office;
 • Sgiliau cyfathrebu da yn llafar ac yn ysgrifenedig;
 • Mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu yn gywir yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol;
 • Y gallu i drafod, eirioli a dehongli sefyllfaoedd amrywiol ar ran etholwyr;
 • Y gallu i wrando ar etholwyr, ac yna asesu a dadansoddi’r achos dan sylw;
 • Y gallu i ddeall a dehongli gwybodaeth gyfreithiol a gweithdrefnol;
 • Profiad o weithio o dan bwysau ac i derfynau amser tynn;
 • Profiad o fod yn effeithiol wrth reoli amser;
 • Trwydded yrru a mynediad i gerbyd.

Dylid anfon CV a llythyr cais erbyn 12pm, 16 Chwefror at [email protected] neu

Swyddfa Ben Lake AS

Bryndulais

67 Heol y Bont

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 7AB

 

I drafod ymhellach, cysylltwch â Carys Lloyd ar 01570 940333 neu [email protected]


Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Newyddion 2021-01-28 15:14:41 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.