Ben Lake AS yn camu ymlaen i gefnogi’r Ymgyrch Gwastraff Bwyd

simon-peel-ui-Bh1eegzQ-unsplash.jpg

Mae AS Ben Lake wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog, gan alw ar y Llywodraeth i weithredu ar frys ar wastraff bwyd.

Mae dwy filiwn tunnell o fwyd ffres, heb ei werthu, yn cael ei wastraffu yn y DU bob blwyddyn. Mae’r cyllid i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd i anfon y bwyd hwn i elusennau rheng flaen bellach wedi dod i ben. Pe bai'r cyllid yn cael ei ymestyn, gallai greu 53m o brydau bwyd ychwanegol i deuluoedd bregus. Hebddo, bydd y bwyd yn cael ei wastraffu yn ddiangen - ei daflu i dreulwyr bio-nwy, ei anfon i safle tirlenwi neu ei aredig yn ôl i'r caeau. Mae'r llythyr yn rhan o'r ymgyrch #FoodOnPlates, sy'n cael ei redeg gan FareShare, elusen ailddosbarthu bwyd fwyaf y DU. Maent yn galw ar y llywodraeth i ymrwymo i gyllid gwastraff bwyd hanfodol cyn Adolygiad Gwariant Cynhwysfawr yr wythnos nesaf.

Mae'r llythyr, wedi'i lofnodi gan 53 AS yn cynrychioli dwy ochr y tŷ, yn galw am £5m y flwyddyn i’w osod yn erbyn costau ailddosbarthu bwyd gan ffermwyr a busnesau i elusennau. Bydd hyn yn helpu'r DU i liniaru 124,378 tunnell o garbon.

Yng Ngheredigion y llynedd, ail-ddosbarthodd FareShare yr hyn sy'n cyfateb i 34,800 o brydau bwyd trwy 6 sefydliad lleol. Byddai'r cyllid hwn yn eu galluogi bron i ddyblu'r bwyd y gallent ei ddarparu i bobl ledled y DU, trwy arbed bwyd dros ben.

Dywedodd Ben Lake AS:

“Mae sefydliadau gwirfoddol yng Ngheredigion wedi gweithio’n anhygoel o galed yn ystod y pandemig. Mae'n hanfodol ein bod ni'n cael mwy o fwyd atynt, i'w cynorthwyo yn eu gwaith yn ein cymuned. "

“Ni ddylai tyfwyr a chynhyrchwyr yn y DU fod yn gwastraffu bwyd da ac iach pan ellid ei ddefnyddio i fwydo'r rhai sydd ei angen. Trwy gyflwyno'r llythyr hwn, rydym wedi anfon y neges bwysig hon i galon y llywodraeth. Rwy’n gobeithio, yn yr Adolygiad o Wariant yr wythnos nesaf, y bydd y llywodraeth yn dyrannu’r cyllid allweddol hwn a fyddai’n arwain at fuddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd sylweddol. ”


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2021-11-05 16:44:56 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.