AS Ceredigion yn annog y Canghellor i estyn budd-dal lles hanfodol

49042332276_b8f9f0552f_c.jpg

Mae ASau Plaid Cymru yn galw ar Ganghellor y Trysorlys i droi cynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol yn un parhaol, er mwyn helpu i amddiffyn y rhai sydd mewn perygl o wynebu caledi pellach o ganlyniad i bendefig Covid-19. 

Mae Ben Lake AS eisiau i Drysorlys y DU ymestyn y codiad Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gweithio o £20 yr wythnos, a gyflwynwyd ar ddechrau’r pandemig.  Dengys ffigurau’r Adran Gwaith a Phensiynau gynnydd sylweddol yn nifer yr hawlwyr Credyd Cynhwysol yng Ngheredigion ers mis Mawrth 2020. 

Ni ymrwymodd y Canghellor i ymestyn y budd-dal lles yma yn ystod ei adolygiad gwariant diweddaraf. 

Dywedodd Ben Lake AS: 

“Mae effaith Covid-19 ar gymdeithas wedi bod yn sylweddol, ac mae’r canlyniadau economaidd lleol wedi arwain at lawer mwy o bobl yn dibynnu ar Gredyd Cynhwysol a Chredyd Treth Gweithio i’w cynnal hwy a’u teuluoedd drwy’r pandemig. 

“Croesawyd y penderfyniad y llynedd i gynyddu’r lwfans safonol o £20 yr wythnos yn fawr, ac wrth i Covid-19 barhau i achosi aflonyddwch difrifol i fywydau pobl, dylai Llywodraeth y DU wneud y codiad hwn yn barhaol, fel nad oes angen i deuluoedd ledled y sir dioddef cwymp sydyn mewn incwm ar ddiwedd mis Mawrth. 

“Mae'n hanfodol felly bod y codiad Credyd Cynhwysol a Chredyd Treth yn cael eu hymestyn gan y bydd canlyniadau economaidd Covid-19 yn parhau i gael eu teimlo am gryn amser eto. Byddai cynnal y codiad o £20 yr wythnos yn cynnig achubiaeth i deuluoedd sy'n ceisio adfer eu sefyllfa ariannol, ac yn helpu atal llawer rhag mynd i bwll dyled. ” 


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2021-01-11 17:11:40 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.