Eryl Evans: Llangybi

39.png

Cefndir

 • Yn byw ac yn ffermio ar Fferm Tanygraig, Silian gyda'i theulu
 • Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangybi
 • Cadeirydd Menter Silian

Pam pleidleisio dros Eryl?

"Rwy’n byw ym mhentref Silian ers 30 mlynedd bellach ac mae fy ngwreiddiau a’m diddordebau yn ddwfn yn yr ardal a chefn gwlad. Mi fyddai’n bleser cynrychioli trigolion y pentrefi lleol yn yr ardal hynod brydferth yma ar Gyngor Sir Ceredigion.

Rwy’n berson penderfynol, gonest a theg, ac rwy’n barod i weithio’n ddiwyd dros y pentrefi cyfagos yn y gymuned.

“Mae pethe wedi altro’” – dyma’r frawddeg rwy’n clywed ar wefusau llawer ohonoch dro ar ôl tro. Fy mwriad wrth geisio ymweld â phob cartref cyn yr etholiad yw holi eich barn ynglyn â hyn, a gwrando ar beth sydd gennych i ddweud am faterion lleol a deall beth sy’n bwysig i chi.

Hoffem weld ein cymunedau’n siapo eu dyfodol eu hunain, ac i gyd-wethio gyda chi i wireddu syniadau newydd a fydd yn gwella’r ardal leol a’r gymdeithas.

Gofynnaf am eich cefnogaeth ar 5 Mai."

Blaenoriaethau Eryl

 • Gwella a datblygu cyfleoedd i fusnesau bach annibynnol er mwyn cryfhau'r economi leol.
 • Annog a chefnogi unrhyw un sydd eisiau ymwneud â materion y cyngor i gael eu clywed a’u cynrychioli.
 • Lleihau ein hôl troed carbon trwy sicrhau bod caffaeliad bwyd y sector gyhoeddus yn lleol, yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau cynaliadwy.
 • Ymgyrchu i sicrhau tai a chartrefi fforddiadwy i bobl lleol yn eu milltir sgwâr.
 • Gwella'r gwasanaethau a'r adnoddau i'r henoed a'r bregus yn ein cymdeithas.
 • Cefnogi mynediad pobl at weithgareddau awyr agored.

 

Manylion cyswllt
[email protected]
07977 700083

Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-02-17 21:00:44 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.