Ben Lake AS yn dangos ei gefnogaeth i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gydag anhwylderau bwyta

annie-spratt-2wwiwYJve_g-unsplash.jpg

Mae ASau a’r Arglwyddi wedi dod at ei gilydd i ddangos cefnogaeth i’r ymgyrch The AnyBody and EveryBody Campaign #ChangeTheStory.

Mae'r ymgyrch, a ddechreuwyd gan The Hearts Minds and Genes Coalition, yn gweithio i ddileu'r stigma a'r camddealltwriaeth sy'n ymwneud ag anhwylderau bwyta. Mae anhwylderau bwyta yn seiliedig ar salwch meddwl fiolegol difrifol sy'n haeddu cyllid clinigol ac ymchwil cyfartal i'r hyn a roddir i glefydau cymhleth eraill. Mae'r glymblaid am sicrhau nad oes angen i neb sydd ag anhwylder bwyta deimlo cywilydd neu euogrwydd, a dylai pawb gael cymorth amserol i wasanaethau arbenigol.

Nid afiechydon newydd yw anhwylderau bwyta, ond bu cynnydd enfawr mewn achosion yn ystod y pandemig. Mae oedi annerbyniol cyn triniaeth yn golygu ein bod hefyd yn gweld cynnydd mewn salwch cronig hirdymor y gellid ei osgoi ynghyd â cholli bywyd. Mae angen inni sicrhau nad ydym bellach yn cuddio y tu ôl i'r pandemig byd-eang ond yn sicrhau bod y cymorth cywir ar gael i bawb gan na ddylai neb fod yn marw o anhwylder bwyta yn 2022.

Mae anhwylderau bwyta, gan gynnwys anorecsia nervosa, bwlimia nervosa, anhwylder gorfwyta mewn pyliau ac anhwylderau bwydo neu fwyta penodedig eraill, yn gyfrifol am y nifer mwyaf o farwolaethau nag unrhyw gyflwr iechyd meddwl arall, ac maent yn dod yn fwyfwy cyffredin. Ond mae ymgyrchwyr yn credu y gall newidiadau i'r ffordd y mae'r GIG yn ymdrin ag anhwylderau bwyta nid yn unig achub bywydau ond hefyd arbed arian i'r GIG sy'n brin o arian. Ymhlith yr argymhellion yn yr ymgyrch mae galwad am strategaeth anhwylderau bwyta ledled y DU gyda llinell amser clir ar gyfer gweithredu, rhaglen sgrinio, mwy o ymchwil, codi ymwybyddiaeth a hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Dywedodd Ben Lake AS: "Roeddwn wrth fy modd yn ymuno â’r Hearts Minds and Genes Coalition yn y Senedd i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta ar ddechrau eu hymgyrch newydd, #ChangeTheStory, i roi terfyn ar y stigma am anhwylderau bwyta. Dros y pandemig, yr wyf wedi clywed straeon yn wythnosol am bobl sy’n cael eu heffeithio gan anhwylderau bwyta ac mae'n amlwg nad oes digon yn cael ei wneud i'w cefnogi. Rwy'n annog eraill i gefnogi'r ymgyrch hon, i godi llais ac i ddangos eu cefnogaeth."

Dywedodd Dr Agnes Ayton, Cadeirydd yr Eating Disorders Faculty at the Royal College of Psychiatrists: "Does neb yn dewis dioddef o anhwylder bwyta. Gall anhwylder bwyta effeithio ar unrhyw un ar unrhyw adeg yn ei bywyd, a gall gael ei achosi gan amrywiaeth o ffactorau gan gynnwys genynnau, cyflyrau iechyd meddwl neu gorfforol a phwysau cymdeithasol. Mae'r stigma am anhwylder bwyta yn atal llawer o bobl rhag gofyn am help pan fydd ei angen arnynt. Ni ddylai unrhyw un deimlo cywilydd o ofyn am help. Gall anhwylder bwyta gael effeithiau hirdymor difrifol iawn ar y corff, ond gyda thriniaeth, gall pobl wella'n llwyr. Mae codi ymwybyddiaeth am y mater hwn yn gam cyntaf pwysig tuag at helpu pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnynt. Os credwch y gallai fod gennych anhwylder bwyta, siaradwch â'ch meddyg teulu a all eich cyfeirio at gwnselydd arbenigol, seiciatrydd neu seicolegydd. Gallwch hefyd ymweld â gwefan NHS Choices i gael gwybod pa gymorth ychwanegol sydd ar gael, gan gynnwys llinellau cymorth cyfrinachol."


Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Newyddion 2022-03-16 12:53:15 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.