Ben yn cefnogi gweithredu ar newid hinsawdd

Climate_Plegde.jpg

Mae Ben Lake, ymgeisydd Plaid Cymru dros Geredigion ar gyfer yr etholiad cyffredinol sydd ar 12 Rhagfyr wedi rhoi ei gefnogaeth i ymgyrch Cyfeillion y Ddaear i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd pe bai’n cael ei ailethol i’r Senedd.

Mae ymgyrch Cyfeillion y Ddaear yn galw ar wleidyddion i bleidleisio a chefnogi mesurau a fyddai’n helpu torri allyriadau nwyon tŷ gwydr ar frys, ynghyd ag adeiladu cymdeithas decach a gwyrddach.

Dywedodd Ben Lake:

“Mae Plaid Cymru yn deall mai newid hinsawdd, ynghyd â dirywiad bioamrywiaeth byd-eang, yw her ddiffiniol ein hoes.

“Dros y ddwy flynedd a hanner ddiwethaf fel yr Aelod Seneddol dros Geredigion, roeddwn yn falch iawn o fy record wrth herio Llywodraeth y DU ar ei pholisïau hinsawdd ac amgylcheddol, ynghyd â gwthio am fesurau fyddai'n dadgarboneiddio'r economi.

“Cefnogais alwadau yn y Senedd i ddatgan ein bod mewn ‘Argyfwng Hinsawdd ’, a bu i mi wrthwynebu’n llwyddiannus yr arolwg seismig ym Mae Ceredigion ynghyd â chydweithio gyda gwleidyddion trawsbleidiol yn Nhŷ'r Cyffredin i hyrwyddo deddfwriaeth ar blastig. Pe bawn i’n ddigon ffodus i gael fy ailethol, byddwn yn parhau i gefnogi ymdrechion i weithredu ar frys wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd - cyn ei bod hi'n rhy hwyr. ”

Mae maniffesto Plaid Cymru wedi amlinellu ymrwymiadau sylweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd - gan gynnwys cynigion i gyflawni Chwyldro Swyddi Gwyrdd a fydd yn sicrhau bod Cymru’n trosglwyddo i ddod yn 100% hunangynhaliol mewn ynni adnewyddadwy erbyn 2030.

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.