Catherine Hughes: Tregaron

Catherine_Hughes_gwefan.png

Cefndir Catherine

 • Cynghorydd Sir dros ward Tregaron ers 2004
 • Cadeirydd Cyngor Tref Tregaron 2021/2022
 • Trysorydd ac Ymddiriedolwr Canolfan Deulu Tregaron
 • Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Henry Richard Chair of Governors at Ysgol Henry Richard

Pam pleidleisio dros Catherine

"Bydd yr etholiadau lleol yn cael eu cynnal ar 5 Mai ac mae ward etholiadol newydd wedi’i chadarnhau ar gyfer yr ardal hon sy’n cynnwys Tregaron, Pontrhydfendigaid a Ffair-Rhos.

Mae fy ngwreiddiau'n ddwfn yn Nhregaron, ardal Pontrhydfendigaid ac Ystrad Fflur ac rwy'n cynrychioli ward Tregaron ar y Cyngor Sir ers 2004.

Wrth wynebu Covid yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydyn ni i gyd wedi sylweddoli pa mor bwysig yw’r ardal leol, a chryfder ein cymuned. Sefydlais rwydwaith yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau cyswllt i unrhyw un oedd angen cymorth. Roedd hwn yn weithredol dros y ward gyfan gan gydweithio gyda’r Cyngor Tref, Capel Bwlchgwynt, Eglwys St. Caron a’r Orsaf Frigâd Dân a llu o wirfeddolwyr lleol.

Rwy'n awyddus i barhau gyda’r gwaith pwysig o fod yn eiriolwr gweithgar ac yn llais cryf, gonest a brwdfrydig dros drigolion ward Tregaron ac Ystrad Fflur am y 5 mlynedd nesaf."

Blaenoriaethau Catherine

 • Gwella a datblygu cyfleoedd i fusnesau bach annibynnol er mwyn cryfhau'r economi leol.
 • Cefnogi a hyrwyddo'r adnoddau a'r cyfleisterau diwylliannol arbennig sydd eisoes gyda ni ym Mhontrhydfendigaid a'r ardal ehangach.
 • Lleihau ein hôl-troed carbon trwy sicrhau bod polisïau caffael y sector cyhoeddus yn lleol, yn dymhorol ac yn dod o ffynonellau cynaliadwy.
 • Cydweithio gyda phartneriaid lleol er mwyn creu gardd gymunedol yn Nhregaron.
 • Ymgyrchu i sicrhau cartrefi fforddiadwy i bobl leol yn eu milltir sgwâr.
 • Cefnogi datblygiad Cylch Caron: adnodd i'r ardal gyfan gyda chyfleusterau modern i sicrhau y gofal gorau i bawb, gan gynnwys fflatiau gofal ychwanegol i sicrhau bod preswlwyr yn gallu parhau i fyw'n annibynnol.
 • Ymestyn Llwybr Ystwyth a chefnogi rhagor o fesurau diogelwch i sicrhau diogelwch cerddwyr a seiclwyr.

 

Manylion cyswllt:
[email protected]
01974 298700

Dangos 1 ymateb

 • Carys Lloyd
  published this page in Ymgeiswyr 2022-03-15 20:03:40 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.