Plaid Cymru yn cefnogi banciau bwyd

Yn ystod y dyddiau diwethaf mae holl gynghorwyr Plaid Cymru yng Ngheredigion wedi rhoi cyfraniad ariannol at achos teilwng iawn - sef banciau bwyd y sir.

Cyflwynwyd sieciau ym Mhenparcau, Aberaeron, Llanbedr Pont Steffan, Aberteifi a Llandysul gan roi cyfanswm £3250  i gefnogi gwaith anhygoel banciau bwyd Ceredigion.

"Rydym yn ymdrechu i wneud ein gorau fel y Blaid mewn grym i helpu'r rhai sydd mewn angen yng Ngheredigion ac fel cynghorwyr lleol rydym yn cefnogi mentrau fel banciau bwyd a mannau cynnes. Unwaith eto eleni mae cynnydd wedi bod yn yr angen am gymorth gan fanciau bwyd yng Ngheredigion - rhywbeth nad oes yr un ohonom am ei weld.  Mae’n annerbyniol bod cymaint o drigolion y Sir yn wynebu tlodi yn yr unfed ganrif ar hugain oherwydd toriadau gwariant cyhoeddus cyson o Lundain, cyflogau isel a costau byw uchel. Byddwn yn hoffi iddo fod yn gwbwl wahanol."  Bryan G Davies, arweinydd Grŵp Plaid Cymru Ceredigion.

Cyflwynwyd siec o £650 yn Aberaeron gan y Cynghorwyr Bryan Davies, Ceris Jones, Keith Henson a Matthew Vaux.

Dywedodd gwirfoddolwyr banc bwyd Aberaeron "Cafodd Banc Bwyd Aberaeron ei sefydlu gan wirfoddolwyr yn 2021 i baratoi parseli bwyd ar gyfer unigolion a theuluoedd sy'n wynebu argyfwng ac angen yn ein hardal. Mae'r galw am gymorth gan y banc bwyd wedi cynyddu'n gyson ers iddo gael ei sefydlu, a bydd eich rhodd o help i ni allu parhau i ddarparu'r  gwasanaeth gwerthfawr hwn."

 

Cyflwynwyd siec o £650 yn Aberteifi gan y Cynghorwyr Amanda Edwards, Chris James, Clive Davies a Gethin Davies. 

Dywedodd Dawn Scarisbrick, cydlynydd Banc Bwyd Aberteifi "Diolch yn fawr am eich cyfraniad caredig. Mae'r galw am y banc bwyd wedi cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn gyda'r argyfwng costau byw parhaus. Rydym wedi gweld cynnydd cyffredinol o 36% mewn angen pan cymharu’r 2 flynedd ddiwethaf.”

Cyflwynwyd siec o £650 ym Mhenparcau gan y Cynghorwyr Shelley Childs, Carl Worrall, Alun Williams, Gareth Davies, Rhodri Davies and Catrin M S Davies,

Dywedodd Catherine Griffiths, cydlynydd Banc Bwyd Jiwbilî  "Diolch yn fawr am eich rhodd garedig. Mae'r galw ar y banc bwyd wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod yr argyfwng costau byw. Yr adeg hon y llynedd, roedd angen bwyd o'r banc bwyd ar 70 o bobl yr wythnos, o fis Ionawr i fis Awst 2023, y nifer cyfartalog oedd 120 o bobl yr wythnos ac ers mis Medi, y cyfartaledd yw 150 o bobl yr wythnos.”

Cyflwynwyd siec o £650 ym Llandysul heddiw gan y Cynghorwyr Maldwyn Lewis a Wyn Thomas.

Dywedodd Parchedig Gareth Reid, Trysorydd Banc Bwyd Llandysul eu bod yn croesawu y cyfraniad - "Ym manc bwyd Llandysul rydym wedi gweld cynnydd dros misoedd olaf 2023 ac yn disgwyl hyn i cynyddu eto gyda’r heriau mae pawb yn wynebu.  Rydym yn dibynnu ar gwirfoddolwyr a cyfraniadau’r cyhoedd i rhedeg y banc bwyd, ac yn falch iawn i ddweud ein bod yn gweld caredigrwydd mawr gyda’r dau rhan yma.  Mae unrhyw cyfraniad o bwyd neu arian yn cael ei fawr werthfawrogu, a felly rydym yn hapus iawn i dderbyn y cyfraniad yma gan Grwp Plaid Cymru."

 

Cyflwynwyd siec o £650 yn Llanbedr Pont Steffan gan y Cynghorwyr Eryl Evans ac Ann Bowen Morgan.

Dywedodd Beryl Williams un o wirfoddolwyr Banc Bwyd Llambed " “Rydym yn y banc bwyd yn Llanbedr Pont Steffan yn ddiolchgar iawn i Grŵp Cynghorwyr Plaid Cymru Ceredigion am eu rhodd hael o £650. Bydd yn ychwanegiad gwerthfawr i ni gael prynu adnoddau pwysig.”

 

Mae pob Banc Bwyd yn y Sir yn croesawu cyfraniadau ariannol neu bwydydd o bob math, ac yn barod iawn i groesawu unrhyw un sydd am wirfoddoli mewn unrhyw fodd. Y mae croeso i unrhyw un sy'n teimlo'r straen ariannol i fynd at eu Banc Bwyd lleol i gael help.   Mae'r gwirfoddolwyr yn groesawgar iawn ac yn hollol barod i helpu. Os am fwy o fanylion ynglyn â’r banc bwyd agosaf atoch chi, sut i gael help neu sut i gyfrannu - dilynwch y linc hon: Banciau Bwyd Ceredigion - Cyngor Sir Ceredigion

 


Dangos 1 ymateb

  • Elain Roberts
    published this page in Newyddion 2023-12-11 14:08:02 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.