Angharad Shaw: Lledrod

7.png

Cefndir

  • Wedi treulio’r rhan fwyaf o'i bywyd ym Mhont-rhyd-y-groes, gan weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn organydd capel.
  • Yn adnabyddus am ei dadansoddiad rheolaidd o ffigyrau Covid yng Nghymru a Cheredigion (#Covid19Cymru ar Twitter; Newyddion S4C; tyst arbenigol i’r Senedd).
  • Ymgeisydd ar restr ranbarthol i Blaid Cymru, etholiadau’r Senedd 2021.

Pam pleidleisio dros Angharad

"O dan y llywodraeth bresennol yn San Steffan, mae ein cymunedau’n ei chael hi’n anodd. Collwyd cymorthdaliadau ffermio drwy Brexit, ac nid yw’r hyn a addawyd gan San Steffan wedi ei wireddu. Mae siopau a thafarndai gwledig dan bwysau. Mae angen diogelu calonnau ein pentrefi. 

Mae twristiaeth yn fendith ac yn felltith i ni. Mae’n ffynhonnell incwm, ond eto yn broblem ar gyfer tai ac adnoddau eraill. Mae Covid wedi tynnu sylw at yr isadeiledd band eang gwael yn ardaloedd gwledig Ceredigion. 

Ond, mae pethau y gallwn ni eu gwneud. Gyda’n gilydd, drwy ein cyngor dan arweiniad Plaid Cymru a chytundeb rhannu pŵer yng Nghaerdydd, mae gennym ddylanwad. Gallwn, a mynnwn, wneud yn well."

Blaenoriaethau Angharad

"Nid yw’n gyfnod hawdd i gymunedau gwledig. Mae angen i ni fynd i’r afael â heriau gwrthgyferbyniol megis:

  • Tai i bobl leol, a thwristiaeth;
  • Cyflogaeth wledig, a chyflwr gwael yr economi;
  • Ffermio a chefn gwlad, a cholli incwm ffermio, gyda chwmnïau mawrion yn prynu tir i wrthbwyso eu hôl troed carbon drwy blannu fforestydd;
  • Toriadau ariannol a osodir ar awdurdodau lleol, a chynnal a chadw ffyrdd, ysgolion, mynediad i lyfrgelloedd, a chyfleusterau chwaraeon a hamdden.

Mae’r materion hyn yn effeithio ar ardaloedd gwledig yn benodol. Byddaf bob amser yn gwarchod ein buddiannau. Mae angen diogelu canolfannau’r pentrefi, sydd wedi dioddef ergydion yn ystod Covid; siopau, tafarndai, caffis, y canolfannau y mae ein cymunedau’n dod ynghyd o’u cwmpas. Ac mae angen yr isadeiledd digidol arnom er mwyn sicrhau, waeth beth fydd yn digwydd yn y byd y tu hwnt i’n rheolaeth, y bydd gennym fynediad cyflym a dibynadwy i’r hyn yr ydym ei angen."

 

Manylion cyswllt
[email protected]
07896 049153
www.twitter.com/angharadhafod

Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Ymgeiswyr 2022-01-26 18:10:35 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.