Alun Williams: Aberystwyth Morfa a Glais

Graphics_Cyhoeddi_Ymgeiswyr_(19).png

Cefndir

  • Cyn-nyrs iechyd meddwl yw Alun sy’n byw yng nghanol y ward newydd.
  • Ef yw Maer Aberystwyth ar gyfer 2021–22, mae’n weithgar gydag amrywiaeth o grwpiau gwirfoddol lleol, ac mae wrthi’n rheolaidd yn arwain y gwaith o gasglu sbwriel yn y gymuned.

Pam pleidleisio dros Alun?

"Fel y gwyddoch, rwyf wedi bod yn gynghorydd sir dros ward Bronglais ers blynyddoedd lawer.

Ar gyfer yr etholiad hwn mae’r tair ward cyngor sir, Bronglais a wardiau Gogledd a Chanol Aberystwyth, yn cael eu huno i ffurfio un ward gyda dau gynrychiolydd, o’r enw Aberystwyth Morfa a Glais. 

Fel rhywun sy’n caru Aberystwyth ac sydd wastad yn bositif ynglŷn â’r dref a’n safle allweddol o fewn Cymru, rwy’n awyddus iawn i barhau i weithio ar ran y trigolion lleol drwy gynrychioli’r ward newydd.

Cofiwch gysylltu â mi os hoffech i mi eich helpu gydag unrhyw beth. Bu’r ddwy flynedd ddiwethaf yn eithriadol o anodd i bawb, ond mae Aberystwyth yn wynebu dyfodol disglair."

Cyflawniadau a blaenoriaethau Alun

Dros ddau dymor diwethaf y Cyngor Alun fu Hyrwyddwr Cynaliadwyedd Cyngor Sir Ceredigion, gan arwain llwyddiant y Cyngor wrth leihau allyriadau carbon a mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Dros y blynyddoedd mae wedi gweithio’n llwyddiannus i sicrhau:

  • Cyflwyno casgliadau o ddeunydd ailgylchu wrth ymyl y ffordd, gan gynnwys gwydr.
  • Llwybrau newydd a gwell ar gyfer cerddwyr, beicwyr a defnyddwyr cadair olwyn.
  • Gwelliannau i fannau gwyrdd y dref, er enghraifft, ym Mharc Natur Penglais a Ffordd y Gogledd.
  • Diogelwch ar y ffyrdd a gostwng terfynau cyflymder.

Mae wedi defnyddio ei brofiad ym maes iechyd i roi cefnogaeth gref i Ysbyty Bronglais, gan gadeirio cangen Ceredigion o’r Cyngor Iechyd Cymuned a gwasanaethu fel Aelod o’r Cabinet â chyfrifoldeb am ofal cymdeithasol.

Mae’n gwybod bod dyfodol economaidd y dref yn dibynnu ar gefnogi ein busnesau bychain ynghyd â sefydliadau sector cyhoeddus fel yr ysbyty, y brifysgol a’r Llyfrgell Genedlaethol.

Mae Alun yn meddwl mewn modd positif bob tro ac yn hyrwyddwr heb ei ail i’n tref fendigedig.

 

Manylion cyswllt
[email protected]
01970 617544 
07870 798346

Dangos 1 ymateb

  • Carys Lloyd
    published this page in Ymgeiswyr 2022-01-26 18:40:39 +0000

Dangoswch eich cefnogaeth

Mae Elin Jones a Ben Lake yn gweithio dros bawb yng Ngheredigion. Dangoswch eich cefnogaeth a dewch yn rhan o'u gwaith i sicrhau Ceredigion well.